eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2020 r.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-21Ogłoszenie nr 542555-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Gmina Krasne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, krajowy numer identyfikacyjny 54430300000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  23 , 06-408  Krasne, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 710 017, e-mail ug_krasne@krasne.pl, faks 236 710 017.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.krasne.pl/public/?id=117736
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.krasne.pl/public/?id=117736


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krasne.pl/public/?id=117736


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, przesyłką pocztową bądź kurierską na adres URZĄD GMINY KRASNE ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne sekretariat, parter, pok. Nr 1
Adres:
URZĄD GMINY KRASNE ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne sekretariat, parter, pok. Nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2020 r.
Numer referencyjny: IGD.ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne, zwanym dalej "regulaminem", będącym załącznikiem do umowy) w sposób zapewniający osiągnięcie ustalonych prawem poziomów odzysku, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w tym również wyposażenie w worki do selektywnego zbierania odpadów nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej położonych na terenie Gminy Krasne, mycie i dezynfekcja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej, przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów uzgodnionego z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanego. Zamówienie obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę mobilnego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) - Przyjmowanie od mieszkańców i odbieranie odpadów za pomocą mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, jak również zapewnienie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych za pomocą tego punktu, odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonujących punktów stacjonarnych w Gminie Krasne, zapewnienie odbioru odpadów na zgłoszenie bezpośrednio z nieruchomości i za dodatkową opłatą. Okres realizacji zamówienia od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady biodegradowalne- 167,96 Mg, zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale) - 57,78 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2,12 Mg, opakowania z papieru - 19,43 Mg, odpady wielkogabarytowe- 10,17 Mg, zużyte opony -2,15 Mg, opakowania ze szkła - 44,94 Mg. Szczegółowy zakres, opis, zasady i wymogi zamówienia określone zostały przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako "OPZ"), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90513100-7
90512000-9
90533000-2
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-07-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) ważny wpis do rejestru działalności regulowanej, wymaganego przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Krasne, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) ważny wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dotyczący podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, c) ważny wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnienie wymienionego warunku zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 283 000 zł.
Informacje dodatkowe Wykonawca, które oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza obowiązany będzie do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wskazaną powyżej kwotę w całym okresie realizacji zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości 304 tony w okresie 6 miesięcy. b) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia: ? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do odbioru odpadów z pojemników, spełniającymi normy emisji spalin co najmniej Euro 3, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). ? co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniającymi normy emisji spalin co najmniej Euro 3, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). ? co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Pojazdy wskazane wyżej muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w rozdziale 7 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tym muszą być wyposażone w system monitoringu (rozdział 7 ust. 2 pkt 1 OPZ). * pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane nazwą podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). * muszą posiadać aktualne badania techniczne i być dopuszczone do ruchu, * muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem, rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, * muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, * pojazdy do zbierania odpadów muszą być wyposażone w system satelitarnego pozycjonowania (np. lokalizatory GPS), umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o trasie przejazdu, położeniu pojazdu i miejscach postoju, oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów oraz w monitoring wizyjny w miejscach, w których mieszkańcy nie wystawili odpadów w czasie wyznaczonym w harmonogramie. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania danych z monitoringu przez cały okres obowiązywania umowy i niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu - na każde żądanie - raportu wygenerowanego z zapisu monitoringu. W przypadku gdy złożona została reklamacja lub skarga dotycząca realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub ujawniony został przypadek oddawania odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne, zapis z monitoringu jest dowodem rozstrzygającym powyższe kwestie. Pomocniczo w rozstrzygnięciu zasadności reklamacji mogą być uwzględniane, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie, a także dokumentacja fotograficzna. Uwaga: wyposażenie samochodów w system monitoringu jest wymogiem bezwzględnym. * Zamiast lokalizatorów opisanych powyżej pojazdy mogą powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu wideo trasy przejazdu. * Wideorejestrator powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia, aby swoim zasięgiem obejmował zasyp pojazdu, a także drogę oraz pobocze (chodniki) po obu stronach drogi - tak, aby umożliwiał lokalizację pojemnika np. w okolicy wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w ogrodzeniu. Wideorejestrator powinien być zamontowany tak, aby wibracje pojazdu nie mogły wpływać na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu. Nagrany materiał ma mieć naniesiony znacznik czasu i daty na nagraniu. Zapis powinien być prowadzony od momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy aż do momentu rozładunku i wyjazdu z instalacji komunalnej. System musi umożliwiać uzyskanie nagrania trasy przejazdu i ich fragmentów w plikach wideo AVI, MPEG lub MP4, w rozdzielczości obrazu nie mniejszej niż HDTV 720p (1280x720 pikseli) . ? bazą magazynowo - transportową, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Krasne, usytuowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i spełniającą pozostałe wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122): * z miejscami magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zabezpieczonymi przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczonymi przed działaniem czynników atmosferycznych, * wyposażonej w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, * wyposażonej w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, * wyposażonej w pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, * wyposażonej w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, * na terenie której znajduje się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, * z miejscami przeznaczonymi do parkowania pojazdów zabezpieczonymi przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, * zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym * zgodnej ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (proponowany wzór stanowi Załącznik nr 8) (art. 22a ust. 2 Pzp). 3) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lub innych dokumentów musi wynikać, w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 lit. a) i c) SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 lit. b), ust. 2 pkt 2 i 3 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale V ust.1 pkt 1 SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1-3 SIWZ. Zapisy zawarte ust. 7-10 poniżej, stosuje się odpowiednio. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1)-3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Dokument, o którym mowa w ust. 7 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 i ust. 9 stosuje się. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. (art. 25a ust.3 pkt 2 Pzp). 13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 (art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp) 14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. (art. 24 ust. 11 Pzp) - Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp składa się oddzielnie na spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zwanego dalej oświadczeniem (załącznik nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających: 1) ważny wpis do rejestru działalności regulowanej, wymaganego przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Krasne, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2) ważny wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dotyczący podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 3) ważny wpis do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przynajmniej na okres obowiązywania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 4.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. (art. 25a ust.3 pkt 2 Pzp).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie wymaga się

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie wymaga się

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, - pełnomocnictwo dla lidera w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, - dowód wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem X SIWZ, - Zasady dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy zawarte są w treści projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji -Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej. W takim przypadku zamawiający za wystarczające uzna dołączenie do ofert zamiast podpisanego pełnomocnictwa, umowy spółki. -umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne dostarczy Zamawiającemu kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartą z instalacją komunalną (wskazaną w formularzu oferty), do której będzie dostarczał odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne celem przetworzenia odpadów zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasne. - przed zawarciem umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ; - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 SIWZ - jeżeli dotyczy; (Załącznik nr 8) 4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.(art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (proponowany wzór stanowi Załącznik nr 8) (art. 22a ust. 2 Pzp). 3) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lub innych dokumentów musi wynikać, w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usług czyli tzw. pracowników fizycznych - osoby obsługujące pojazdy odbierające odpady, ? koordynator umowy, w szczególności do nadzoru nad właściwą realizacją umowy, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej; 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Zamawiający informuje, że powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. ? zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PL (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w wysokości określonej w ust. 1 należy wnieść: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego: 41 8924 0007 0030 0156 2003 0008 tytułem: "WADIUM Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Krasne". b) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. c) w formie innej niż pieniądz (poręczeniach lub gwarancjach) oryginał dokumentu należy umieścić w ofercie bez zszywania jej z pozostałymi dokumentami oferty, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ (tj. we właściwej formie, terminie i kwocie) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Wadium wnoszone w formach wskazanych w ust. 3 lit. b) - e) musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona przez cały okres związania ofertą nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Ponadto Zamawiający wskazuje, że: a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust.4a ustawy Pzp). b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; ? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; ? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury20,00
czas rozpatrzenia reklamacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne postanowienia umowy, w tym charakter i warunki jej zmian określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej. Oprócz przypadków zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w tym w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamówienia, zakresu wykonania przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia, stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, w następujących przypadkach opisanych w ust. 3-6: 3. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz zakresu wykonania przedmiotu umowy: a) jeżeli w uzasadnionych przypadkach, w okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, jak również w sytuacji przedłużającego postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na dalszy niż wskazany w niniejszej umowie okres świadczenia usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia; b) jeżeli w uzasadnionych przypadkach, w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający może skrócić termin realizacji zamówienia; c) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia; e) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, byłoby niecelowe lub powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; f) wystąpienie sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia usługi, tj."siły wyższej" rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, nagłego, nieuchronnego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnego od woli Stron, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, a które ma wpływ na wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi. Zmiana umowy w takim przypadku nastąpić będzie mogła w drodze wzajemnych ustaleń, w granicach obowiązujących wówczas przepisów prawa. g) przedłużającego się stanu epidemii lub wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia usługi w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, h) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; i) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (podatku VAT) cena ofertowa netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług (podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; j) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% minimalnego wynagrodzenia -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; k) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; l) aktualizacji rozwiązań stosowanych w realizacji zamówienia z uwagi na postęp techniczny lub technologiczny; m) zmiany stanu prawnego, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, n) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na sposób spełnienia świadczenia. o) zmiany części zamówienia powierzonej podwykonawcom, a także rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy; p) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 4. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia: Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy dopuszczalna jest w przypadku: a) zmiany szacunkowej wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku, gdy faktyczna masa odebranych i zagospodarowanych odpadów w okresie realizacji umowy będzie wyższa niż zakładana do obliczenia szacunku, a Zamawiający będzie w stanie zwiększyć środki przeznaczone na realizację niniejszej umowy. b) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, byłoby niecelowe lub powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, c) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia i skrócenia przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia, kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy na realizację zamówienia publicznego; d) w przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. a)- p), e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( podatku VAT) cena ofertowa netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku od towarów i usług ( podatku VAT) i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; f) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% minimalnego wynagrodzenia - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; g) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gdy stawka wzrośnie lub spadnie co najmniej o 20%, wówczas cena ofertowa netto, zostanie zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu lub spadku co najmniej o 20% stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W związku ze wskazanymi w ust. 4 lit. a, b, c, d, e, f) okolicznościami dopuszczalne jest odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż uzasadniony, udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 6. Dopuszcza się również w uzasadnionych przypadkach zmiany instalacji wskazanych w § 6 ust. 1, do których Wykonawca przekazywać będzie zebrane odpady komunalne, na inne instalacje odpowiadające wymogom zgodnym ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnym z przepisami prawa, w tym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797), 7. Wszelkie zmiany umowy (z wyjątkiem zawartym w ust.10) pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). 8. Ponadto, w związku z występowaniem epidemii COVID-19, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w granicach i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 9. Zmiany umowy dokonywane będą na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 10. Zmiany umowy obejmujące zmiany w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, zmiany ilości nieruchomości (posesji, z których zbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne), zmiany ilości lub pojemności pojemników, worków, zmiany harmonogramu odbioru odpadów, zmiany danych teleadresowych, Zamawiającego i Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy - nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, lecz wymagają niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.