eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej, staplerów, szitek chirurgicznych i taśm podcewkowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-18Ogłoszenie nr 540787-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego: Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej, staplerów, szitek chirurgicznych i taśm podcewkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, krajowy numer identyfikacyjny 00030863700000, ul. Żeromskiego  22 , 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 800 146, , e-mail przetargi@szpital.mielec.pl, , faks 177 800 146.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szpital.mielec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szpital.mielec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej, staplerów, szitek chirurgicznych i taśm podcewkowych
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.37.20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej, staplerów, siatek chirurgicznych i taśm podcewkowych. GRUPA 1 Oprzyrządowanie do Platformy elektrochirurgicznej Valleylab FT 10 z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz resekcja bipolarna będącą na wyposażeniu szpitala: 1. Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń 7 mm włącznie, dł. 25 cm, zakrzywione pod kątem 30 stopni szt.1 2. Sterylna elektroda jednorazowego użytku wpinana do w/w kleszczyków szt.30 GRUPA 2 Staplery liniowe: 1. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 30 mm, wykonuje szef w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1.5 mm szt.10 2. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego uzytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, wykonuje szef w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposazony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokosc zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt.10 GRUPA 3 Staplery okrężne: 1. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 31mm szt.5 2. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 28mm szt.5 3. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 25mm szt.3 GRUPA 4 Siatki chirurgiczne: 1. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 11 x 6 cm szt.20 2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 15 x 10 cm szt.5 3. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 15 x 15 cm szt.5 4. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 20 x 20 cm szt.5 5. Jałowa, dwuskładnikowa samomocująca, częściowo wchłanialna, wykonana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu PRAWA, rozm. 12 x 8 cm, pak. pojedynczo szt.80 6. Jałowa, dwuskładnikowa samomocująca, częściowo wchłanialna, wykonana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu. LEWA, rozm. 12 x 8 cm, pak. pojedynczo szt.80 7. Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i pępkowych, wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura 88g/m2, rozm. 20 x 15 cm, pak. pojedynczo szt.2 8. Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i pępkowych, wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura 88g/m2, rozm. 25 x 20 cm, pak. pojedynczo szt.2 GRUPA 5 Taśmy podcewkowe: 1. Całkowicie jednorazowy system taśmy podcewkowej (tzw. Taśma jednego nacięcia), składający się z monofilamentowej taśmy polipropylenowej, długości 9,00 cm, szerokości 1,1 cm, zakończonej kotwiczkami (wyposażonymi w skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwiczek podczas implantacji oraz zwiększające siłę ich kotwiczenia w tkance) oraz łukowato wygiętej iły o średnicy 3 mm, zakończonej ergonomicznym uchwytem. Możliwa mikroregulacja długości taśmy. Taśma posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej, na pozostałej części taśmy brzeg o niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance. szt. 10

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33162200-5
33141000-0
33141000-0
33184100-4
33141000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ? Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ? Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ? Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: * zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego * zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, * wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie c. zostały spełnione łącznie następujące warunki: * konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, * wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie d. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: * na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt a) * w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy * w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców e. zmiany niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) zmiany asortymentu, w tym zmiany numeru katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych, niż wykazany w ofercie, z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu, b) zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; c) zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego; d) zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy; e) w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian; f) w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie obowiązywania umowy określonym w § 10 umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania wartości umowy. Przedłużenie umowy następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Oprzyrządowanie do Platformy elektrochirurgicznej Valleylab FT 10 z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz resekcja bipolarna będąca na wyposażeniu szpitala.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń 7 mm włącznie, dł. 25 cm, zakrzywione pod kątem 30 stopni, szt. 1 Sterylna elektroda jednorazowego użytku wpinana do w/w kleszczyków, szt. 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33162200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Staplery liniowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego uzytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 30 mm, wykonuje szef w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposazony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokosc zszywek przed zamknięciem 3,5 mm, po zamknięciu 1.5 mm. szt. 10 2. Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego uzytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, wykonuje szef w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposazony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokosc zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, szt.10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Staplery okręzne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 31mm. szt. 5 2. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 28mm, szt. 5 3. Jednorazowy stapler okrężny z odchyloną główką rozm. 25mm, szt. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Siatki chirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 11 x 6 cm, szt. 20 2. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 15 x 10 cm, szt. 5 3. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 15 x 15 cm, szt. 5 4. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa, pory w rozmiarze 2,0 x 2,4 mm, gramatura 46g.m2, możliwość docinania bez strzępienia. Rozmiar: 20 x 20 cm, szt. 5 5. Jałowa, dwuskładnikowa samomocująca, częściowo wchłanialna, wykonana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu PRAWA, rozm. 12 x 8 cm, pak. pojedynczo, szt. 80 6. Jałowa, dwuskładnikowa samomocująca, częściowo wchłanialna, wykonana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu. LEWA, rozm. 12 x 8 cm, pak. pojedynczo, szt. 80 7. Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i pępkowych, wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura 88g/m2, rozm. 20 x 15 cm, pak. pojedynczo, szt. 2 8. Jałowa siatka chir. do przepuklin pooperacyjnych i pępkowych, wykonana z poliestru wielowłóknowego, grubość 1,5 do 2 mm, gramatura 88g/m2, rozm. 25 x 20 cm, pak. pojedynczo, szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33184100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najnizsza cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Taśmy podcewkowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Całkowicie jednorazowy system taśmy podcewkowej (tzw. Taśma jednego nacięcia), składający się z monofilamentowej taśmy polipropylenowej, długości 9,00 cm, szerokości 1,1 cm, zakończonej kotwiczkami (wyposażonymi w skrzydełka zapobiegające obracaniu się kotwiczek podczas implantacji oraz zwiększające siłę ich kotwiczenia w tkance) oraz łukowato wygiętej iły o srednicy 3 mm, zakończonej ergonomicznym uchwytem. Możliwa mikroregulacja długości taśmy. Taśma posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej, na pozostałej części taśmy brzeg o niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance, szt. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najnizsza cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.