eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-15Ogłoszenie nr 540491-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Powiat Rzeszowski: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rzeszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058141300000, ul. ul. Grunwaldzka  15 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 671 463, e-mail zampubliczne@powiat.rzeszow.pl, faks 178 671 964.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.powiat.rzeszow.pl/Zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży
Numer referencyjny: ZP.272.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą.: "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na Dom Dziecka i Młodzieży". 2. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych polegających na: 1) dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych w tym m.in.: instalacje p.poż., instalacja hydrantowa, zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych do klasy odporności ogniowej REI60, oddzielenie poddasza od palnej konstrukcji i przekrycia dachu płytami g-k o odporności ogniowej EI30, przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora tak by nie zawężała drogi ewakuacji przy schodach zewnętrznych, dostosowanie (powiększenie) otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku z części kuchennej ze względu na wymianę drzwi na stalowe pełne o odporności ogniowej EI30, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej oraz montaż drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30, dostosowanie schodów strychowych do war. p.poż, 2) dostosowaniu WC dla osób niepełnosprawnych na parterze i poddaszu użytkowym, 3) skuciu płytek na fragmentach ścian oraz wykonaniu nowego obłożenia ścian płytkami, w części pomieszczeń odczyszczeniu płytek i odnowieniu fug, 4) skuciu w niezbędnym zakresie płytek posadzkowych w miejscu wyburzanych ścian w łazienkach i tras nowych instalacji, demontażu parkietu w miejscach nowych ścian działowych, uzupełnieniu posadzek, skuciu płytek podłogowych w kuchni i ułożeniu nowych, wycyklinowaniu pozostałego parkietu, 5) montażu nowoprojektowanych ścian działowych z płyt g-k na parterze i poddaszu użytkowym, 6) wykonaniu nowych sufitów podwieszanych w związku z wymianą przewodów wentylacji mechanicznej, nowym oświetleniem i warunkami p.poż., 7) zamurowaniu otworu na parterze między jadalnią i pokojem biurowym, 8) likwidacji kominka na parterze, 9) montażu drzwi do nowych pomieszczeń i demontażu drzwi do pracowni komputerowej, 10) przeszlifowaniu, malowaniu i wykończeniu pozostałych ścian wg rysunków, 11) wykonaniu przeglądu i udrożnieniu przewodów wentylacji grawitacyjnej, 12) wykonaniu zabudowy aneksu kuchennego wraz z dostawą i montażem części sprzętu agd (płyta grzewcza, okap kuchenny), 13) zakupie i montażu na budynku sprzętu ppoż. (gaśnice i agregaty gaśnicze) oraz oznakowania ppoż., 14) wykonaniu instalacji elektrycznej, w tym: demontaże istniejących urządzeń elektrycznych, prace kontrolne w tablicy TK, tablica parteru oraz poddasza, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja SSP, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia, zasilanie wentylacji, instalacja strukturalna, instalacja CCTV, instalacja TV, instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych, instalacja wideo domofonowa, połączenia wyrównawcze, ochrona od porażeń prądem elektrycznym, ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, 15) wykonaniu instalacji sanitarnych w tym: przebudowa instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu dostosowania do aktualnego układu architektonicznego pomieszczeń, przeniesienie hydrantu oraz montaż nowego hydrantu wraz z dostosowaniem do nowej instalacji hydrantowej, zmiana lokalizacji grzejników i klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych, zmiana instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie wentylacji, wyprowadzenie jej ponad dach, montaż nasady kominowej obrotowej (tzw "tulipan").

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45300000-0
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynku, których zakres obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 500 000,00 zł. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania. 2) Skierują do realizacji zamówienia osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy kwalifikacje w kilku specjalnościach będzie posiadała jedna osoba. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, określają: ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 3) Skierują do realizacji zamówienia w zakresie montażu instalacji chłodniczej wykorzystującej czynniki chłodnicze przedsiębiorcę posiadającego uprawnienia w postaci aktualnego certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.) uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie: instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Reguły uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zwierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.) uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie: instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie innego podmiotu. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie w inny sposób niż wynika to z dokumentów rejestrowych. 4. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w zakresie użytych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, jeżeli w trakcie realizacji umowy: 1) wystąpi konieczność usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 2) wystąpi konieczność zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikająca z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 3) wystąpi konieczność zmian w rozwiązaniach określonych w dokumentacji, jeżeli będą one uzasadnione względami bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o czas konieczny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie realizacji umowy: 1) wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 2, które spowodują konieczność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 3) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których realizacja wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 4) wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności związane z działaniem siły wyższej, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć lub im zapobiec, mające bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego jeżeli w trakcie realizacji umowy: 1) nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 2) nastąpią zmiany sposobu realizacji lub terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowane wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 i 4 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 - 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę. Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni roboczych lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 6. Wniosek o dokonanie zmian postanowień umowy może zostać złożony wyłącznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury końcowej. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zwiększenie wynagrodzenia umownego możliwe będzie wyłącznie gdy Wykonawca we wniosku, o którym mowa w ust. 5 określi podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne propozycji zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić tylko po wejściu w życie zmian, o których mowa ust. 4 pkt 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.