eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziechowy › "Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 516404-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Gmina Radziechowy - Wieprz: "Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziechowy - Wieprz, krajowy numer identyfikacyjny 55084100000000, ul. Wieprz  700 , 34-381  Radziechowy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8676610 w. 112, e-mail ug@radziechowy-wieprz.pl, faks 338 676 613.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.radziechowy-wieprz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.radziechowy-wieprz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.radziechowy-wieprz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub osobiście (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu)
Adres:
Gmina Radziechowy - Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pokój nr 4 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz"
Numer referencyjny: OR.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie inwestycji zlokalizowanej jest w miejscowości Bystra, w gminie Radziechowy-Wieprz, w powiecie żywieckim; w województwie śląskim. Teren na którym prowadzone będą prace budowlane stanowi obszar istniejącej zabudowy miejscowości Bystra. Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zabudowa głównie mieszkaniowa oraz infrastruktura drogowa. Obecnie na obszarze tym znajdują się domy jednorodzinne całoroczne. Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE o średnicy Dz=110mm oraz Dz=63mm. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do wodociągów istniejących oraz umożliwi zasilanie budynków mieszkalnych i usługowych w rejonie, gdzie zostanie wybudowana. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2010,4mb w tym: - o średnicy Dz=110mm wynosi 1933,5mb, - o średnicy Dz=63mm wynosi 76,9mb, Na sieci wodociągowej projektuje się hydrantu podziemne Dn=80mm (4 szt.) i nadziemne Dn=80mm (5 szt.) (odejścia do hydrantów wykonać za trójnikiem z rur PE100 RC SDR11 Dz=90mm) 2) Wykonanie dwóch studni pomiarowych z zasilaniem fotowoltaicznym, jednej studni z reduktorem ciśnienia dla wyżej opisanej sieci wodociągowej. Studnie mają za zadanie monitoring przepływu wody w wodociągu celem natychmiastowego wykrywania awarii wodociągu. Studnia z reduktorem ma zabezpieczyć istniejąca sieć wodociągową. Zastosowana armaturą na ciśnienie 1.6MPa Ilość projektowanych studni pomiarowych z zasilaniem fotowoltaicznym wynosi: - 2 studnie pomiarowe z zasilaniem fotowoltaicznym - 1 studnia z reduktorem ciśnienia Głębokość studni wynosi około 2,00 m. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacja techniczna, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci wodociągowej, o wartości robót brutto minimum 700.000,00 zł brutto. 5.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. będą pełnić n/w funkcje: a/ kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który: - posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b/ kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, który: - posiada uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, - posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych dwóch różnych funkcji dla poszczególnych osób przez jedną osobę, która spełnia łącznie warunki wymagane dla tych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.4.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) wykazu robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt IV.1.1.3 a) z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - Zał. Nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.3. DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w punkcie 5.1. SIWZ; 3) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.2. SIWZ; 4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować - przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 5) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 6) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 6.4.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b). UWAGA: W oparciu o wskazane w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w EtnoBanku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu, nr rachunku 93 8140 0009 0000 0127 2000 0110 (niedopuszczalne jest wniesienie wadium w kasie Zamawiającego). 3. Wadium w innej formie niż określone w niniejszym dziale w pkt 1a) należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z Ustawą, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 Ustawy, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt 15 Specyfikacji. 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 Ustawy. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto0,60
okres gwarancji i rękojmi za wady 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z ZAPISÓW SIWZ: 17.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 17.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 17.3 Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. Z ZAPISÓW WZORU UMOWY: 1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz zapisami niniejszej umowy. 2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy, w przypadkach wskazanych powyżej oraz w następujących przypadkach: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b) w przypadku wystąpienia "siły wyższej" lub innego zdarzenia losowego; c) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy; d) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, spowodowanego przerwą w realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności wydłużenie się postępowania administracyjnego lub innego celem uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień) pod warunkiem, jeżeli przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Wykonawcę; e) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona; f) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona; g) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; h) zmiany terminu realizacji umowy: w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych koniecznością zachowania bieżącego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części Przedmiotu Umowy; i) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych robót budowalnych celem wykonania należycie Przedmiotu Umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy albo Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie Przedmiotu Umowy; j) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy powyżej; k) w przypadku konieczności wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi. 3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje się do wniosku o zmianę Umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące: a) oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy, b) danych kontaktowych, c) danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur. 6. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy ("zamówienia podstawowego"), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 2. Rozpoczęcie wykonywania "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty wykonanej przez Zamawiającego. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 3. Rozliczanie "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem "a" niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie "1", brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.