eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-20Ogłoszenie nr 514762-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.

Miasto Katowice: Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Młyńska  4 , 40-098  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, , e-mail bzp@katowice.eu, , faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (URL): http://www.katowice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.katowice.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.katowice.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres podany poniżej
Adres:
Urząd Miasta Katowice, Wydział Promocji, Rynek 13, 40-003 Katowice, pok. 116


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice. Zamówienie składa się z 22 części.
Numer referencyjny: BZP.271.1.37.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ?Zamówienie podzielone jest na 22 części w tym: Część 1. Body dziecięce Część 2. Kubek 300 ml Część 3. Brelok Część 4. Wodoodporny worek Część 5. Długopis aluminiowy 1 Część 6. Długopis aluminiowy 2 Część 7. Długopis eco Część 8. Torba bawełniana Część 9. Chusta wielofunkcyjna Część 10 Piłka nożna Część 11. Butelka składana Część 12. Worek ze sznurkiem Część 13. Komplet 12 kredek w pudełku Część 14. Kubek termiczny Część 15. Torba papierowa 1 Część 16. Torba papierowa 2 Część 17 Pióro wieczne w etui Część 18 - Skarpety Część 19. Długopis automatyczny Część 20. Kawa Część 21. Bombonierka z 7 czekoladkami Część 22. Cukierki krówki w kuferku Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w załącznikach.?Zamówienie podzielone jest na 22 części w tym: Część 1. Body dziecięce Część 2. Kubek 300 ml Część 3. Brelok Część 4. Wodoodporny worek Część 5. Długopis aluminiowy 1 Część 6. Długopis aluminiowy 2 Część 7. Długopis eco Część 8. Torba bawełniana Część 9. Chusta wielofunkcyjna Część 10 Piłka nożna Część 11. Butelka składana Część 12. Worek ze sznurkiem Część 13. Komplet 12 kredek w pudełku Część 14. Kubek termiczny Część 15. Torba papierowa 1 Część 16. Torba papierowa 2 Część 17 Pióro wieczne w etui Część 18 - Skarpety Część 19. Długopis automatyczny Część 20. Kawa Część 21. Bombonierka z 7 czekoladkami Część 22. Cukierki krówki w kuferku Szczegółowy opis każdej z części znajduje się w załącznikach.

II.5) Główny kod CPV: 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: - 6 miesięcy od podpisania umowy dla części 21-22 - 30 dni od podpisania umowy dla części 1-20

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winne być wystawione odpowiednio w terminach jak określono w pkt powyżej. Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

?Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Inne kryteria przypisane każdej części z osobna40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Prawa zamówień publicznych albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp we wzorze umowy. 2) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie. 3) Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy Pzp. 4) Zmiana postanowień umowy może nastąpić, gdy wystąpi: - zmiana będąca następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, - zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy z dniem wejścia w życie nowych przepisów zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. - Inna przesłanka opisana we wzorze umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określających zakres i warunki zmian, w szczególności możliwości zmiany wynagrodzenia i terminu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 08:25,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Termin i miejsce realizacji zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w ciągu: 30 dni od podpisania umowy dla części 1-20 oraz w ciągu 6 miesięcy dla części 21-22. Miejsce realizacji zamówienia: Katowice Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert: a) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oświadczenie, o którym mowa ust.2 wykonawca składa zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów znajdują się w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Body dziecięce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 1 części zamówienia: Body dziecięce wykonane w 100 % z bawełny, zapinane przy szyi na 1 zatrzask, zapinane u dołu na 2 zatrzaski. Wzmocnione obszyciem materiałowym przy szyi przechodzącym do lewego ramienia, rękawkach i u dołu, podwójny szew. Wysoka jakość wykonania. Body z materiału antyalergicznego, antybakteryjnego posiadające certyfikat użycia technologii SILVER+ lub równoważnego. Materiał ma zawierać jony srebra. Wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej Rozmiar: - 80 cm Kolorystyka - białe, z obszyciem niebieskim możliwie zbliżonym do koloru z logo Katowic( CMYK 55 0 7 0 ) oraz z obszyciem różowym możliwie zbliżonym do koloru z logo Katowic (CMYK 0 100 0 0), w równej części z każdego koloru. Znakowanie - pełen kolor, sitodruk, logo miasta Katowice z napisem Katowice w orientacji pionowej, wykonane według Systemu Identyfikacji Wizualnej Katowic na maksymalnym polu zadruku. Znakowanie niespieralne, wysoka jakość wykonania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Certyfikat OEKO-TEX(R) Standard 100 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kubek 300 ml
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 450 Opis 2 części zamówienia: Kubek z uchem o parametrach: pojemność - 300 ml, wysokość - 110 mm (+/- 5 mm), średnica górnej części - 75 mm (+/- 5 mm). Kolor biały. Materiał - ceramics. Kształt kubka nieregularny, zwężający się ku dołowi. Znakowanie: na zewnętrznej stronie wokół kubka, jeden kolor. Opakowanie zbiorcze: Pudełko kartonowe/tekturowe o wymiarach nie przekraczających 38x45x50 cm z przegródkami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Metoda znakowania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Brelok
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 3 000 Opis 3 części zamówienia: Brelok wykonany z filcu poliestrowego. Rozmiar 185 x 30 mm (przed złożeniem) (+/- 10%) , grubość 3 mm (+/- 10%). Metalowe oczko spinające filc, kółko do kluczy. Kolorystyka dowolna w zakresie barw użytych w logo Katowic, z wyłączeniem barwy szarej i złotej. Znakowanie: grawer laserowy na jednej stronie, logo Katowic.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Ilość wersji kolorystycznych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wodoodporny worek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 400 Opis 4 części zamówienia: Wodoodporny worek z klamrą i karabińczykiem. Wymiary: średnica - 15 cm (+/-1cm), wysokość: 32 cm (+/-1cm). Kolorystyka: 200 szt. w kolorze żółtym, 200 szt. w kolorze niebieskim. Znakowanie: w jednym miejscu (1 kolor), na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Karabińczyk40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Długopis aluminiowy 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 250 Opis 5 części zamówienia: Długopis wykonany z aluminium pokryty czarną farbą z chromowanymi elementami tj.: przycisk, klips, 7 pierścieni wokół korpusu i tuleja przednia. Długopis wyposażony w niebieski wkład. Wymiary: średnica O10 mm (+/- 2 mm) długość 14 cm (+/- 1 cm) Znakowanie długopisu: tampodruk - logo Katowic w jednym kolorze. Opakowanie jednostkowe: prostokątne, czarne pudełko na 1 długopis. Pokrywa wysuwana. Nadruk na pudełku - jednokolorowe (białe) logo Katowic.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Rodzaj pudełka40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Długopis aluminiowy 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:lość sztuk - 500 Opis 6 części zamówienia Aluminiowy, przekręcany długopis pokryty czarną farbą z chromowanymi elementami tj.: przycisk, klips, pierścień wokół korpusu i tuleja przednia. Długopis wyposażony w niebieski wkład oraz w końcówkę do ekranów dotykowych. Wymiary: średnica O 7 mm (+/- 2 mm) długość 13,5 cm (+/- 1 cm) Znakowanie długopisu: tampodruk - logo Katowic w jednym kolorze (białym) Opakowanie jednostkowe: prostokątne, czarne pudełko na 1 długopis, wykonane z tektury. Pokrywa wysuwana. Nadruk na pudełku - jednokolorowe (białe) logo Katowic.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Rodzaj pudełka40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Długopis eko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 7 części zamówienia: Długopis ekologiczny wykonany ze zrolowanego papieru wraz dopasowaną kolorystycznie zatyczką. Wymiary: O 0,6 x 15 cm (tolerancja: +- 1 mm ). Niebieski wkład. Kolorystyka: Dopuszczalne różne kolory (w równych częściach) spośród podanych: niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny. Znakowanie: znakowanie jednostronne, jednokolorowe, odporne na ścieranie, estetyczne i precyzyjne o wysokiej jakości, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Katowic. Opakowanie: zbiorcze - pudełko o masie do 10 kg liczonej wraz z zawartością, zawierające odpowiedni opis umożliwiający identyfikację produktu z opisem kolorów i ilości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Ilość wersji kolorystycznych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Torba bawełniana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 8 części zamówienia: Torba na zakupy z bawełny wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu, o gramaturze co najmniej 160 g/m2, z uchwytem o długości 30 cm (+/- 10 %). Rozmiar torby: 42 x 38 cm (+/- 5%). Znakowanie: z dwóch stron torby, jednokolorowe, estetyczne i precyzyjne o wysokiej jakości, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Katowic. Obszar znakowania: 21 cm x 29,7 cm (+/- 5).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gramatura materiału40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Chusta wielofunkcyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 500 Opis 9 części zamówienia: Wielofunkcyjna bezszwowa chusta tunelowa, którą można będzie używać m. in. jako szalika, czapki, opaski. Charakterystyka produktu: wykonanie z poliestru, cienkiej, lekkiej, elastycznej, szybkoschnącej tkaniny o Gramaturze od 120-150 g/m2. Grafika według jednego projektu, zgodnie z nadesłanym projektem dostarczonym przez Zamawiającego. Wysoka jakość wykonania. Opcjonalnie: certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub równoważny Rozmiar: uniwersalny, mierzone bez rozciągania: długość 48 cm, szerokość 22 cm. Dopuszczalna różnica (tolerancja)w rozmiarach: +-2cm Kolorystyka - nadruk full color, zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Katowic. Znakowanie - na maksymalnym polu zadruku Opakowania: - jednostkowe: chusta zawieszona w poprzek na tekturze o gramaturze 350- 400 g/m2, chusta zawieszona w sposób nie powodujący jej spadania, tekturka wykrojona na kształt logo Katowic "serca", nadruk na tekturze na maksymalnym polu zadruku w pełnym kolorze zgodnie z projektem przesłanym przez Zamawiającego. Na odwrocie tekturki instrukcja obsługi używania chusty. - zbiorcze: kartonowe pudła o wymiarach nie większych niż 35x40x40 cm, zawierających odpowiedni opis umożliwiający identyfikację produktu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gramatura materiału40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Piłka nożna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 100 Opis 10 części zamówienia: Piłka nożna z PVC o średnicy O21,5 cm (+/- 1 cm), wadze 260-300 g, o zszywanym łączeniu łat. Zgodna z oficjalnym rozmiarem 5. Rodzaj materiału, z którego wykonany jest wewnętrzny pęcherz piłki będzie jednym z kryteriów oceny oferty (por. pkt. 36 SIWZ). Kolorystyka: Kolor biały z czarnym wzorem. Znakowanie: logo Katowic wykonane w kolorze czarnym na jednej łacie, na maksymalnej dostępnej powierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Rodzaj materiału, z którego wykonany jest pęcherz piłki40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Butelka składana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 11 części zamówienia: Butelka składana o pojemności 420 ml (+/- 10 ml) wykonana z polipropylenu z metalowym karabińczykiem. Wymiary butelki: 12 x 27 x 3,2 cm (+/-10%). Kolorystyka butelki będzie jednym z kryteriów oceny oferty (pkt. 36 SIWZ). Znakowanie: Tampodruk (1 kolor) po jednej stronie butelki, na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Ilość wersji kolorystycznych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Worek ze sznurkiem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 12 części zamówienia: Worek wykonany w 100% z bawełny. Wymiary: szerokość - 37 cm (+/- 5%), wysokość - 41 cm (+/-5%). Gramatura materiału co najmniej 100g/m2. Kolor beżowy. Dwie grube dwusznurkowe szelki (ramiączka). Znakowanie: Sitodruk (1 kolor), na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gramatura materiału40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13Nazwa: Komplet 12 kredek w pudełku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość - 500 sztuk Opis 13 części zamówienia: Komplet 12 kredek w kartonowym pudełku. Wymiary: 9x9x0,8 cm (+/-5%). Kredki w komplecie bez powtarzających się kolorów. Znakowanie: Tampodruk (1 kolor), na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
dodatkowe znakowanie na każdej kredce40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14Nazwa: Kubek termiczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 100 Opis 14 części zamówienia: Kubek termiczny 550 ml (+/- 5 %), wieczko z blokadą, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z próżnią między ściankami. Wymiary: średnica 7,6 cm (+/- 5 %), wysokość 25 cm (+/- 5 %). Znakowanie: Grawerowanie laserem (1 kolor), na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Funkcja push open/close40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15Nazwa: Torba papierowa 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość sztuk - 5 000 Opis 15 części zamówienia 1 500 ekologicznych o wymiarach 15-17 cm szerokość, 8-9 cm głębokość, 22-24 cm wysokość. Opis - biała torba prążkowana z uchem papierowym skręcanym białym, doklejanym, rodzaj papieru- Kraft, o gramaturze co najmniej 100 g/m2. Znakowanie - druk w jednym kolorze, off set dwustronnie, wymiary nadruku: szerokość i wysokość 8-10 cm, zgodnie z proporcjami logotypu. 3 500 ekologicznych o wymiarach 23-24 cm szerokość, 8-9 cm głębokość, 32-34 cm wysokość. Opis - biała torba prążkowana z uchem papierowym skręcanym białym, doklejanym, rodzaj papieru- Kraft, o gramaturze co najmniej 100 g/m2. . Znakowanie - druk w jednym kolorze, off set dwustronnie, wymiar nadruku - szerokość 14-15cm, wysokość 14-15 cm, zgodnie z proporcjami logotypu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gramatura papieru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16Nazwa: Torba papierowa 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ilość sztuk - 1 500 Opis 16 części zamówienia 500 toreb o wymiarach 15-17 cm szerokość, 8-9 cm głębokość, 22-24 cm wysokość. Opis - wzmocniona krawędź górna i dno torby tekturką, uchwyt: przewlekany syntetyczny w kolorze zielonym, rodzaj papieru - multioffset, gramatura papieru - co najmniej 170g/m2. Znakowanie - Nadruk na całej powierzchni torby, full color 500 toreb o wymiarach 23-24 cm szerokość, 8-9 cm głębokość, 33-34 cm wysokość Opis - wzmocniona krawędź górna i dno torby tekturką, uchwyt: przewlekany syntetyczny w kolorze zielonym, rodzaj papieru - multioffset, gramatura papieru - co najmniej 170g/m2 . Znakowanie - Nadruk na całej powierzchni torby, full color 500 toreb o wymiarach 33,5-34,5 cm szerokość, 11,5-12,5 cm głębokość, 44,5-45,5 cm wysokość. Opis - wzmocniona krawędź górna i dno torby tekturką, uchwyt: przewlekany syntetyczny w kolorze zielonym, rodzaj papieru - multioffset, gramatura papieru - co najmniej 170g/m2 . Znakowanie - Nadruk na całej powierzchni torby, full color Opakowanie (dotyczy wszystkich opcji) - pakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie toreb. Opakowanie zbiorcze z opisem produktu i ilością.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gramatura papieru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17Nazwa: Pióro wieczne w etui
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 100 Opis 17 części zamówienia Pióro wieczne o klasycznym kształcie wykonane z mosiądzu pokrytego czarnym, błyszczącym lakierem. Czarny korpus i skuwka, chromowane wykończenia, korona skuwki zwieńczona biało-czerwonym otokiem. Stalówka grawerowana wykonana ze stali szlachetnej (średniopisząca), tzw. prosta. Pióro wyposażone w konwerterowy system napełniania z możliwością używania naboi atramentowych. Wymiary pióra: 14 cm (+/- 0,5 cm). Pióro objęte gwarancją na okres co najmniej jednego roku od daty dostawy. Znakowanie pióra: grawer laserowy na szczycie skuwki (herb miasta Katowice), dodatkowo na 20 egzemplarzach grawer również na bocznej ścianie skuwki. Etui: Pudełko wykonane z czarnego kartonu oklejone czarnym papierem imitującym skórę, uchylne, wyposażone w samozamykacz. Czarne gumki przytrzymujące pióro zamaskowane czarną tasiemką. Wnętrze wyłożone czarną lśniącą wyściółką. Wyściółka wewnątrz wieczka stylowo wybrzuszona. Wymiary: 18 x 6,5 x 3 cm (+/- 0,2 cm). Waga: 125 g (+/-5g). Pudełko zapakowane w kartonową wsuwaną obwolutę w kolorze białym. Znakowanie etui: znakowanie metodą laserową, herb miasta, na maksymalnej dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres dodatkowej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18Nazwa: Skarpety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 1 000 Opis 18 części zamówienia: Skarpety wykonane z udziałem przędzy bawełnianej w przedziale rozmiarowym: 50% zamówienia 42-44, 50% zamówienia 39-41. Udział bawełny nie może być mniejszej niż 75%. Kolorystyka Kolor skarpet czarny. Ściągacz, pięta i palce w kolorze zielonym. Znakowanie Na całej powierzchni skarpet wzór logo Katowic w różnych kolorach. Opakowanie Skarpety pakowane po jednej parze w torebkę foliową, z naklejką z logo Katowic w kolorze czarnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
certyfikat OEKO-TEX(R) Standard 10040,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19Nazwa: Długopis automatyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość - 250 sztuk Opis 19. Części zamówienia Długopis automatyczny, korpus długopisu wykonany z czarnej lśniącej sztucznej żywicy. Nasadka wykonana ze stali. Wykończenia wykonane z lśniącej stali. Wyposażony w przyciskowy mechanizm wysuwania wkładu. Długopis wraz z wkładem. Kolor wkładu: niebieski. Długość długopisu: 129 mm (+/- 10 mm) Długopis objęty gwarancją na okres co najmniej jednego roku od daty dostawy. Znakowanie: Grawer. Wykonany na prawej stronie nasadki stalowej. Etui: Długopis umieszczony w etui wysuwanym, wykonane z wysokiej jakości tektury o wymiarach 178 x 27 x 43 mm (+/- 10 mm). Długopis w etui nie powinien swobodnie się przemieszczać.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres dodatkowej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20Nazwa: Kawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 250 Opis 20 części zamówienia: Kawa ziarnista 250g, średnio palona, 100 % ziaren arabiki pochodzących z Ameryki Środkowej i/lub Afryki. Data wypału kawy: nie starsza niż 14 dni. Termin przydatności do spożycia min. 24 miesięcy. Opakowanie kawy: Torebka typu doypack mieszcząca 250 g kawy, wyposażona w wentyl umożliwiający odprowadzanie gazów. Torebka zgrzewana. Opakowanie torebki z kawą: Torebka z kawą włożona w opakowanie papierowe - zamknięta torebka z płaskim dnem. Gramatura papieru nie mniejsza niż 250g/m2. Na opakowaniu nadruk techniką offsetową 4/0, full color, na całej powierzchni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Certyfikat fair trade40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21Nazwa: Bombonierka z 7 czekoladkami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość - 300 sztuk Opis 21 części zamówienia: Bombonierka o wymiarach opakowania: 15,5 x 12 x 1,3 cm (+/- 5%). W bombonierce 7 podłużnych czekoladek (barionetek). Pojedyncza czekoladka opakowana w folię aluminiową w kolorze złotym, owinięta papierem etykietowym. Czas przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy. Dostawa w dwóch partiach po 150 sztuk: pierwsza - w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, druga - po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. Znakowanie: - pudełko bombonierki: grafika na zewnętrznej oraz wewnętrznej stronie wieczka według projektu przesłanego przez Zamawiającego, full color. - papier etykietowy czekoladek: nadruk - logo miasta Katowice w jednym kolorze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Wersje smakowe40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22Nazwa: Cukierki krówki w kuferku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość sztuk - 500 sztuk Opis 22 Części zamówienia: Krówki: Gramatura jednej krówki 16g (+/- 2 g). Skład: cukier, śmietanka (z mleka), syrop glukozowy, mleko odtłuszczone w proszku, mleko, aromat. Dodatkowe cechy: produkt bezglutenowy. Termin ważności: min. 6mc Dostawa w dwóch partiach po 150 sztuk: pierwsza - w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, druga - po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. Etykiety krówek: Druk full color na papierze jednostronne powlekanym 75/80g/m2. Średnie wym. spersonalizowanego nadruku: +/- dł. 43 mm x szer.30 mm. Opakowanie: kuferek z uchwytem 250g: Druk na kartonie Neo Board HB 210g/m2 wym. +/- dł. 110 x szer. 85 x wys. 120 mm - łącznie z uchwytem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Wersje smakowe40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.