eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Przebudowa ul. Kirasjerów i ul. Marii Skłodowskiej Curie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-20Ogłoszenie nr 514143-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.

Miasto Gorzów Wlkp.: Przebudowa ul. Kirasjerów i ul. Marii Skłodowskiej Curie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 21096668000000, ul. Sikorskiego  3-4 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957355576, e-mail zampubl@um.gorzow.pl, faks +48957355612.
Adres strony internetowej (URL): bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kancelaria Ogólna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kirasjerów i ul. Marii Skłodowskiej Curie
Numer referencyjny: BZP.271.10.2020.IKP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zamówienia częściowe : 1) Zamówienie częściowe nr 1 - Przebudowa ul. Kirasjerów 2) Zamówienie częściowe nr 2 - Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej Curie 1) Zamówienie częściowe nr 1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kirasjerów na długości ok.222 m, zlokalizowanej na działkach o nr 336/6, 336/2, 332, 321, 324 Obręb 9 - Wieprzyce. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm wraz z wykonaniem poboczny z geokraty parkingowej grubości 4 cm. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni : o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 960,00 m2 , o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - ok. 960,00 m2 , o wykonanie poboczy z geokraty parkingowej gr. 4 cm - ok. 513,00 m2 , o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi.300 - dł. 184,00 m, o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi.200 - dł. 34,40 m, o studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi.1000 - 7 szt. o studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi. 500 - 7 szt. o Regulacja urządzeń obcych (zawory wodociągowe i gazowe) - 6 szt. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Dokumentacja projektowa; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Tabela Elementów Rozliczeniowych, d) Projekt umowy 2) Zamówienie częściowe nr 2 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Marii Skłodowskiej Curie na długości około 170 m, zlokalizowanej na działkach o Nr 725, 727, 1543 Obręb 6 - Słoneczne. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm, warstwa ścieralna na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm na podbudowie z mieszanki kruszywa 0-31,5 gr. 20 cm. Teren między krawężnikiem a granicą pasa drogowego zaprojektowano jako tereny zielone. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni : o wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr. 5 cm - 609,30 m2 o wykonanie warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm - 609,30 m2 o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 52,10 m2 o wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm - 66,30 m2 o wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm - 609,30 m2 o wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 15 cm - 52,1 m2 o profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża wraz z uzupełnieniem występujących miejscowo ubytków - 832,20 m2 o wykonanie poboczy z humusu z obsianiem trawą gr. 10cm - ok. 202,00 m2 o profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod pobocza - ok. 202,00 m2 o przebudowa zjazdów z kostki betonowej - ok. 52,00 m2 o wykonanie przykanalika fi. 200 - dł. 4,0 m o wykonanie wpustu na studni osadnikowej Dn 500 - szt. 1 o ustawienie krawężników - ok. 380,0 m o ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8 - ok. 38,0 m o wykonanie regulacji studzienek - 3 szt. o wykonanie regulacji zaworów wodociągowych, gazowych - 13 szt. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Dokumentacja projektowa; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Tabela Elementów Rozliczeniowych, d) Projekt umowy

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamówienie częściowe nr 1 - Termin zakończenia robót budowlanych - do 31.10.2020r. 2) Zamówienie częściowe nr 2 - Termin wykonania robót budowlanych - do 30.09.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że : Dla zamówienia częściowego nr 1 a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 1000 m2 b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj. : Kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej w zakresie wykonania warstwy o powierzchni minimum 1000 m2 Dla zamówienia częściowego Nr 2 a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył : co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 650 m2 b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, tj. : Kierownik robót drogowych (1 osoba) posiadający - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych, - doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania warstwy ścieralnej o powierzchni minimum 650 m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w niniejszym podpunkcie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz Robót Budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykaz Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca złoży następujące dokumenty : 1) Tabele Elementów Rozliczeniowych 2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 w do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 4) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 6) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 7) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 6 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : a) Zamówienie częściowe nr 1 - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty), b) Zamówienie częściowe nr 2 - 5 000 zł (słownie :pięć tysięcy złoty) 2. Zamawiający wymaga aby na każdą z części zamówienia wadium zostało wniesione oddzielnie. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone w § 12 Projektów Umów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przebudowa ul. Kirasjerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kirasjerów na długości ok.222 m, zlokalizowanej na działkach o nr 336/6, 336/2, 332, 321, 324 Obręb 9 - Wieprzyce. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm wraz z wykonaniem poboczny z geokraty parkingowej grubości 4 cm. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni : o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 960,00 m2 , o wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - ok. 960,00 m2 , o wykonanie poboczy z geokraty parkingowej gr. 4 cm - ok. 513,00 m2 , o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi.300 - dł. 184,00 m, o wykonanie kanalizacji deszczowej z rur fi.200 - dł. 34,40 m, o studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi.1000 - 7 szt. o studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi. 500 - 7 szt. o Regulacja urządzeń obcych (zawory wodociągowe i gazowe) - 6 szt. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych SST. Część materiałów spełniająca wymagania SST ,może zostać ponownie wykorzystana do robót po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Dokumentacja projektowa; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Tabela Elementów Rozliczeniowych, d) Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
cena oferty brutto40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa ul. Marii SkłodPrzebudowa ul. Marii Skłodowskiej Curieowskiej Curie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Marii Skłodowskiej Curie na długości około 170 m, zlokalizowanej na działkach o Nr 725, 727, 1543 Obręb 6 - Słoneczne. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm, warstwa ścieralna na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm na podbudowie z mieszanki kruszywa 0-31,5 gr. 20 cm. Teren między krawężnikiem a granicą pasa drogowego zaprojektowano jako tereny zielone. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni : o wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S gr. 5 cm - 609,30 m2 o wykonanie warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm - 609,30 m2 o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 52,10 m2 o wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm - 66,30 m2 o wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm - 609,30 m2 o wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 15 cm - 52,1 m2 o profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża wraz z uzupełnieniem występujących miejscowo ubytków - 832,20 m2 o wykonanie poboczy z humusu z obsianiem trawą gr. 10cm - ok. 202,00 m2 o profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod pobocza - ok. 202,00 m2 o przebudowa zjazdów z kostki betonowej - ok. 52,00 m2 o wykonanie przykanalika fi. 200 - dł. 4,0 m o wykonanie wpustu na studni osadnikowej Dn 500 - szt. 1 o ustawienie krawężników - ok. 380,0 m o ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8 - ok. 38,0 m o wykonanie regulacji studzienek - 3 szt. o wykonanie regulacji zaworów wodociągowych, gazowych - 13 szt. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych SST. Część materiałów spełniająca wymagania SST ,może zostać ponownie wykorzystana do robót po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: a) Dokumentacja projektowa; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Tabela Elementów Rozliczeniowych, d) Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.