eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bratoszewice › Budowa sanitariatów, rampy, myjki, masztów, elektryki do budynku sanitariatów, zbiornika szczelnego, instalacji wodociągowej wewnętrznej doziemnej, wodociągu na terenie wystawy hodowlanej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-09

Bratoszewice: Budowa sanitariatów, rampy, myjki, masztów, elektryki do budynku sanitariatów, zbiornika szczelnego, instalacji wodociągowej wewnętrznej doziemnej, wodociągu na terenie wystawy hodowlanej
Numer ogłoszenia: 51315 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61172 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie, tel. 42 719 89 28, faks 42 719 89 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sanitariatów, rampy, myjki, masztów, elektryki do budynku sanitariatów, zbiornika szczelnego, instalacji wodociągowej wewnętrznej doziemnej, wodociągu na terenie wystawy hodowlanej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie na podstawie projektu budowlanego następujących budynków, budowli i instalacji: 1) budynek sanitariatów, 2) rampa, 3) myjka 4) maszty, 5) instalacji elektrycznej do budynku sanitariatów, 6) zbiornika szczelnego, 7) instalacji wodociągowej wewnętrznej doziemnej, 8) wodociągu na terenie wystawy hodowlanej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.22.28.10 - 45.22.28.10 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U. AHA Cezary Albinger, Wczasowa 5, 91-615 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292682,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 338600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 338600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 598395,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.