eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-09

Żary: Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach
Numer ogłoszenia: 51305 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31505 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Rynek 1-5/18, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. (068) 470 83 13, faks (068) 470 83 90.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach w zakresie etapu II, określonego na załączniku graficznym - załącznik nr 1 do umowy, realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 1) dokumentacja projektowa inwestycji pn. Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do nr 8) w Żarach, opracowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Mariola Michalak z siedzibą przy ul. Bukowskiej 121A, 60-567 Poznań, na które składają się następujące opracowania: a) projekt budowlany branży drogowej, b) projekt wykonawczy branży drogowej, c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR), - w zakresie etapu II, określonego na załączniku graficznym - załącznik nr 1 do umowy. 2) przedmiar robót inwestycji pn. Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do nr 8) w Żarach, opracowany przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Mariola Michalak z siedzibą przy ul. Bukowskiej 121A, 60-567 Poznań. Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym. Wszystkie wymienione elementy dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiar i SSTWiOR należy rozpatrywać łącznie). 3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z: 1) wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej; 2) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353242,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 184968,91

  • Oferta z najniższą ceną: 184968,91 / Oferta z najwyższą ceną: 239367,23

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.