eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wstępne Konsultacje Rynkowe - Agregat Sprężarkowy dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Tłoczni Gazu KędzierzynOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Nr: BR/2022/05/0003/GS

Przedmiot zamówienia: Wstępne Konsultacje Rynkowe - Agregat Sprężarkowy dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Tłoczni Gazu Kędzierzyn

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2022-05-17

Data wygaśnięcia: 2022-06-02

CPV:

Osoba kontaktowa: Kinga Sobol (ZA) kinga.sobol@gaz-system.pl +48 146225205

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH ZAMAWIAJĄCY: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Osoba wyznaczona do kontaktu: Pani Kinga Sobol Telefon: +48 14 622 52 05 e-mail: kinga.sobol@gaz-system.pl Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Wstępne Konsultacje Rynkowe - Agregat Sprężarkowy dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Tłoczni Gazu Kędzierzyn" I. PODSTAWA PRAWNA Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające postępowanie pn. ,,Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz dostawa agregatu sprężarkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Tłoczni Gazu Kędzierzyn" 2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. 3. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 1. Aby wziąć udział we wstępnych konsultacjach rynkowych należy przekazać do Zamawiającego wypełnione Zgłoszenie do udziału, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 2. We wstępnych konsultacjach rynkowych mogą brać udział wyłącznie podmioty dopuszczone do konsultacji zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 i 2 ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych". 3. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w wersji elektronicznej należy przesłać do GAZ-SYSTEM w terminie do 02 czerwca 2022 r. godz. 12:00 na adres: kinga.sobol@gaz-system.pl IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie Zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności między obiema wersjami językowymi, pierwszeństwo ma wersja polska. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski lub angielski należy dołączyć tłumaczenia na język polski lub angielski. 4. Zamawiający zapewni na swój koszt udział w spotkaniach w ramach konsultacji tłumacza języka angielskiego. W przypadku konieczności tłumaczenia z innego języka niż angielski tłumacza z danego języka na język polski zapewnia na swój koszt Uczestnik. 5. Konsultacje mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 ,,Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych". 6. Zamawiający przewiduje bloki tematyczne wskazane w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. Konsultacje będą prowadzone w oparciu o projekty następujących dokumentów, które zostaną udostępnione Uczestnikom zaproszonym do udziału w Konsultacjach, pod warunkiem złożenia przez nich Oświadczenia o zachowaniu poufności: a) specyfikacja techniczna dostaw agregatu sprężarkowego o napędzie turbinowym, b) założenia realizacyjne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A -Rozbudowa Tłoczni Gazu Kędzierzyn-Koźle, c) wstępny projekt umowy (na dalszych etapach Konsultacji), d) warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert (na dalszych etapach Konsultacji). 7. Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie indywidualnych spotkań z Uczestnikami albo w formie telekonferencji i/lub wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, w terminie wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3, lub w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej. 8. Zamawiający wymaga, by Uczestnik zaproszony do wstępnych konsultacji rynkowych, najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji wskazanym w treści Zaproszenia przekazał Zamawiającemu projekty dokumentów o których mowa w ust. 6 lit. a) i lit. b) w wersji elektronicznej (edytowalnej), z uwagami naniesionymi w trybie ,,śledzenia zmian", a także propozycje zmian do tych dokumentów ze wskazaniem kwestii uniemożliwiających wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (opatrzenie komentarzem ,,KWESTIA KRYTYCZNA"). Wystarczającym jest przesłanie poszczególnych dokumentów z uwagami wyłącznie w jednej z wersji językowych, przy czym preferowana, ale nie wymagana jest wersja polskojęzyczna. Termin wniesienia uwag Uczestników do dokumentów wskazanych w ust. 6 lit. c) i lit. d) zostanie określony na dalszych etapach Konsultacji. 9. Zamawiający wskazuje, że dokumenty wskazane w ust. 6 zostaną pomocniczo przekazane w wersji przetłumaczonej na język angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiodąca jest wersja polska. 10. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. Załączniki: 1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych technicznym 2. Oświadczenia o zachowaniu poufności 3. Bloki tematyczne Konsultacji Rynkowych
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2022-06-02
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.