eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-22

Ogłoszenie nr 510552281-N-2020 z dnia 2020-12-22 r.
Kuratorium Oświaty w Łodzi:

Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 609253-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kuratorium Oświaty w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 426 371 867
faks: 426 360 385
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
www: www.kuratorium.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ŁKO.WO.27.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, na zasadach i w zakresie opisanym poniżej. 1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne. 2. Ochrona obiektów prowadzona będzie począwszy od dnia 04.01.2021 r. od godz. 12:00, przez całą dobę od godz. 6.00 do godz. 6.00. Zamówienie realizowane przez wykonawcę kończy się 30.06.2021 r. o godz. 12:00. 3. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 4. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 5. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy al. Kościuszki 120a należeć będzie: 5.1. W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia: a) pilnowanie obiektów od wewnątrz w godz. 6:00-6:00, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.2. W zakresie usług portierskich: a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni, b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na pół godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 15 min po zakończeniu pracy Urzędu, c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi lub okien, przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę, d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.3. W zakresie obsługi centrali telefonicznej: a) łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium. 6. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy ul. Więckowskiego 33, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, należeć będzie: a) pilnowanie, w godz. 6:00-6:00, budynku głównego od wewnątrz i budynku garażowego, przy czym umundurowany pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: obchodu budynków dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwaniem grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku. 6.1. W zakresie usługi sprzątania terenu należącego do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33: a) pracownik wykonawcy codziennie będzie zamiatał dziedziniec oraz teren wokół budynku, w tym w szczególności chodnik przylegający do posesji od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej, b) w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści przez wykonawcę, c) W okresie jesienno-zimowym bieżące odśnieżanie: - parkingu wewnątrz dziedzińca posesji; - chodnika od strony ul. Więckowskiego i od strony ul. Gdańskiej - usuwanie gołoledzi z chodnika na całej szerokości nieruchomości od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej oraz posypywanie chodnika piaskiem i solą drogową; - usuwanie błota pośniegowego; - stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu; - usuwanie powstałych w wyniku warunków atmosferycznych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo przechodniów (w szczególności zwisających sopli, nawisów śnieżnych, itp.) od strony ul. Gdańskiej i ul. Więckowskiego. 6.2. Wykonawca zobowiązuję się również do odśnieżania chodnika wokół budynku od strony ul. Więckowskiego 33 oraz od strony ul. Gdańskiej w okresie jesienno – zimowym tj. od 04.01.2021 r. - 15.03.2021 r., w ramach działania interwencyjnego, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę dyżurującą, dostępną w ciągu 1 godziny w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych lub poza wskazanym terminem, w sytuacjach wystąpienia nietypowych dla pory roku opadów śniegu. 6.3. W ramach świadczonej usługi wykonawca zabezpiecza wszelkie narzędzia pracy oraz piasek i sól. 7. Usługa będzie realizowana w wymiarze średniomiesięcznym 730 godzin. Usługa będzie realizowana na każdej zmianie roboczej przez 1 pracownika ochrony. 8. Zamawiający zastrzega, aby kluczową część zamówienia dotyczącą ochrony fizycznej osób i mienia, wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał osobiście. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grup interwencyjnych. 9. W ramach usługi, gdy zaistnieje sytuacja grożąca zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem chronionego mienia, pracownik ochrony będzie zobowiązany do natychmiastowej interwencji własnej, w ramach której będzie dysponował możliwością wezwania patrolu interwencyjnego. Czas dotarcia patrolu do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 20 minut od chwili wezwania. 10. Wykonawca do pracy w obiektach Zamawiającego skieruje pracowników, których stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, umożliwia wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w siwz i bez pomocy innych osób. 11. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w łączność bezprzewodową (radiotelefon lub telefon komórkowy) umożliwiającą wezwanie patrolu interwencyjnego lub w razie konieczności innych specjalistycznych służb. 12. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 13. Pracownicy ochrony realizujący usługę w obiektach Zamawiającego, muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. 14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego personel. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 120 a i ul. Więckowskiego 33.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 516309.30 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Ochrony Eskort sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Obywatelska 201
Kod pocztowy: 94-111
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 197292.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 197292.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 206864.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.