eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Przedmiotem zamówienia jest dostawa medaSEPT nitrile premier pf L rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe a'200, w ilości 410 opakowań.Ogłoszenie z dnia 2021-11-25

Ogłoszenie nr 510437243-N-2021 z dnia 2021-11-25 r.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa medaSEPT nitrile premier pf L rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe a'200, w ilości 410 opakowań.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest finansowane w ramach projektu pn.” Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 19050215100000, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: (058) 660 88 11
faks: (058) 660 88 12
e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl
www: www.pogotowie.gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa medaSEPT nitrile premier pf L rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe a'200, w ilości 410 opakowań.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa medaSEPT nitrile premier pf L rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe a'200, w ilości 410 opakowań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 18.42.43.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 15078.89 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Medasept Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Forteczna 19
Kod pocztowy: 61-362
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 16285.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 16285.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 16285.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Umowę zawarto w dniu 24.11.2021 r. w siedzibie zamawiającego
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie 6a na podstawie 6a ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. z 2021 r. poz. 11 z późn. zm.,albowiem dostawy te były niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.