eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1 I etap zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. II etap zamówienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-11-04

Ogłoszenie nr 510436606-N-2021 z dnia 2021-11-04 r.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1 I etap zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. II etap zamówienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118699/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 39040172200000, ul. Michała Drzymały 30, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 076 8188370, 8188371
faks: 768 188 372
e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
www: https://chzgkim.chojnow.eu/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1 I etap zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. II etap zamówienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.11.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1, obręb 4) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, na podstawie dokumentacji projektowej, prawomocnych decyzji administracyjnych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących prac:

I etap zamó wienia – Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Termin płatności po odbiorze końcowym robót, do dnia 31.12.2021 r.

II etap zamów ienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.
Termin płatności po odbiorze końcowym robót, zrealizowany nie wcześniej niż koniec kwietnia 2022 r.

2. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w celu uzyskania `wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym oceny ryzyka i trudności, przyjęcia sposobu wykonania wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, montażu rusztowań.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów budowlanych i urządzeń.
Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 173563.91 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: J. K. Cubała-dachy Kamil Cubała
Email wykonawcy: cubala-dachy@wp.pl
Adres pocztowy: Prusice 5a
Kod pocztowy: 59-500
Miejscowość: Złotoryja
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 173563.91

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 173563.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 173563.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt. 1 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.