eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Adamówka › Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie nr 510436168-N-2021 z dnia 2021-10-14 r.
Gmina Adamówka:

Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 586001-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Adamówka, krajowy numer identyfikacyjny 650900660, Adamówka 97, 37-534 Adamówka, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 166 229 001
faks: 166 229 001
e-mail: inwestycje@adamowka.pl
www: www.adamowka.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice i Dobcza

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SBD.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 7 cm – 9 079,41 m2, wykonanie górnej
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość po zagęszczeniu 10 cm –
2 859,00 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych
AC 8 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 8 519,61 m2, Szczegółowy opis
elementów przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik
nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar robót stanowi
podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.42

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 467900.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o.o.
Email wykonawcy: prdm@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Lwowska 54
Kod pocztowy: 22-600
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 519986.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 519986.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 774083.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.