eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › ,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21''Ogłoszenie z dnia 2021-07-22

Ogłoszenie nr 510434268-N-2021 z dnia 2021-07-22 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.:

,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21''

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 00076575/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 00082970/01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 61036481000000, ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 242 353 011
faks: 242 353 011
e-mail: oczyszczalnia.gostynin@wp.pl
www: www.mpkgostynin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Rozbudowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej w Gostyninie dz. nr. ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21''

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MPK.271.11.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej HDPE100 DN 110 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 wraz przepompownią ścieków z przewodem tłocznym z rur 75 PE100 oraz wewnętrzną linią zasilającą dla ul. Kolejowej w Gostyninie.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przy ul. Kolejowej przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez włączenie projektowanego odcinka w istniejącą sieć wodociągową 110 poprzez wbudowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego wraz
z zasuwami i zakończoną hydrantem p. poż. DN 80 podziemnym, włączenie projektowanego kanału sanitarnego 200 poprzez układ pompowo grawitacyjny z przepompownią ścieków
z zbiornikiem 1200 i przewodem tłocznym HDPE DN75 do istniejącej studni – na
podstawie dokumentacji projektowej i Decyzji Nr 3/2020 z dnia 07.01.2020r., która zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę obejmującą „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączem, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem i wewnętrzną linię zasilającą przepompownię ścieków sanitarnych obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Gostynin ul. Kolejowa na działkach nr. ew. Zakres zamówienia nie obejmuje robót dotyczących przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr. ew. 4954/18 w ul. Kolonia w Gostyninie. 2) Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia należy wykonywać zgodnie z
obowiązującym prawem, opracowanymi projektami budowlanymi, aktualną wiedzą techniczną
oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, projektowanych postanowieniach
umowy i ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania. 3) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego
jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów
obowiązującego Prawa budowlanego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.13.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 189000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 189000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 107654.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 364000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 189000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 189000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 107654.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 364000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.