eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie nr 510432906-N-2021 z dnia 2021-06-16 r.
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku:

Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 775661-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 29293600000000, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 324 328 138
faks: 324 328 169
e-mail: zam.publiczne@psychiatra.com
www: https://psychiatria.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZz.380.3.38.2020.DTg.557

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt. III.4. SIWZ oraz w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy (Załączniku nr 5 do SIWZ).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.50.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 170359.10 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Recykling Południe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 155
Kod pocztowy: 44-310
Miejscowość: Radlin
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 124302.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 124302.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 172260.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.