eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2021

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie nr 510432842-N-2021 z dnia 2021-06-15 r.
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774451-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia, krajowy numer identyfikacyjny 52573100000000, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 065 5752110-13
faks: 655 752 142
e-mail: um@gostyn.pl
www: www.biuletyn.gostyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2021

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.271.32.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową gr. 4 cm – szacunkowy zakres robót 1850 m2; Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami gr. 2 cm - szacunkowy zakres robót 500 m2; Profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną gr. 4 cm - szacunkowy zakres robót 7100 m2; Remont nawierzchni tłuczniowej, tłuczniem głębokość wyboi do 8 cm - szacunkowy zakres robót 1000 m2. Podana szacunkowa ilość poszczególnych zakresów robót może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne, stan techniczny dróg i możliwości finansowe. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania faksem lub mailem o zakresie robót. Technologia wykonania prac: Prace związane z wykonaniem zadania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, szczegółową specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót, przepisami prawa
dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój
koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć
Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki na następujących warunkach:
1. Przedmiot zamówienia będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, określonego niniejszym rozdziale SIWZ;
2. Warunki: ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe;
3. Zakres i wielkość zamówienia podobnego do zamówienia podstawowego:
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową gr. 4 cm – szacunkowy zakres robót - powierzchnia maksymalnie do 925 m2; remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami gr. 2 cm - szacunkowy zakres robót - powierzchnia maksymalnie 250 m2; profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną gr. 4 cm - szacunkowy zakres robót - powierzchnia maksymalnie 3550 m2; remont nawierzchni tłuczniowej, tłuczniem głębokość wyboi do 8 cm - szacunkowy zakres robót - powierzchnia maksymalnie 500 m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.41

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 182960.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”-Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 182716.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 182716.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 182716.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie ZWR na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy oraz przewidzianych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, zakresu i wielkości zamówienia podstawowego pn. „Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2020”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.