eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Dokończenie robót budowlanych pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy dla zadania pn.: "Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap II - odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (Kierunek Centrum)"Ogłoszenie z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie nr 510432841-N-2021 z dnia 2021-06-15 r.
Tramwaje Śląskie S.A.:

Dokończenie robót budowlanych pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy dla zadania pn.: "Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap II - odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (Kierunek Centrum)"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Tramwaje Śląskie S.A., krajowy numer identyfikacyjny 27056166300000, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 032 2466061 (64,65) w. 381
faks: 322 510 096
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl
www: www.tram-silesia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie robót budowlanych pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy dla zadania pn.: "Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława Bartoszewskiego - Etap II - odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (Kierunek Centrum)"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): JRP-B/328/2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy dla zadania pn.: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Prof. Władysława Bartoszewskiego ETAP II – odcinek od S86 do ronda Kilińskiego/Sobieskiego (Kierunek Centrum)”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
• Opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,
• Prace rozbiórkowe, tj.:
- frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej,
- frezowanie istniejącej warstwy wiążącej,
- rozbiórka podbudowy zasadniczej na odcinku 0,5 m od wew. krawężnika,
- wywiezienie i składowanie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją,
- transport materiałów z rozbiórki.
• Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni ulicy Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S86 do skrzyżowania ul. Kilińskiego i Sobieskiego z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Prof. Władysława Bartoszewskiego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
• Zgodnie z projektem przewidziano frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej (na głębokość ok. 4 cm) oraz warstwy wiążącej (na głębokość ok. 6cm) wraz z ich odtworzeniem. Na odcinku o szerokości 0,50 m od istniejącego krawężnika po wewnętrznej stronie jezdni (od strony torowiska tramwajowego) zaprojektowano dodatkowo rozbiórkę istniejącej oraz wykonanie nowej podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego (grubości 15 cm).
• W miejscach, w których podbudowa kamienna utraciła swoją nośność i występują spękania należy wykonać wymianę podbudowy tłuczniowej o gr. 8cm na warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 8 cm.
• Istniejący krawężnik po zewnętrznej stronie jezdni należy wymienić na nowy na odcinkach wymagających wymiany (zakres należy ustalić z Zarządca Drogi
– Wydziałem Administracji Drogowej Urzędu Miejskiego), natomiast krawężnik od strony torowiska powinien zostać nienaruszony.
• W zakresie pochyleń poprzecznych remontowaną nawierzchnię dostosowano do istniejących pochyleń ulicy Piłsudskiego. Natomiast pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego pochylenia ulicy z uwzględnieniem zachowania odkrycia krawężnika od strony torowiska w przedziale 10 – 14 cm.
• Wszystkie studnie, zasuwy, wpusty uliczne itp. urządzenia podziemne znajdujące się
w jezdni należy wyregulować wysokościowo, a uszkodzone i brakujące elementy należy wymienić na nowe lub uzupełnić.
• Odwodnienie jezdni:
Istniejący wpust deszczowy (chłonny) na wysokości przejścia podziemnego Przystanek Wysoka w kierunku Centrum Sosnowca należy przebudować na nowy wpust deszczowy betonowy DN500 (wpust Nr1) i włączyć rurą PVC DN200 SN8 do nowo projektowanej studni betonowej DN1000 (S1), następnie rurą PVC DN315 SN8 do nowo projektowanej studni betonowej DN1200 (S2 – studnia kaskadowa),
a następnie włączyć rurą PVC DN315 SN8 do istniejącej studni – Sist – zlokalizowanej na sieci kd 300 w rejonie ulicy Wysokiej, przy budynku nr 12A.
Dodatkowo należy zabudować nowy wpust deszczowy betonowy DN500 (wpust Nr 2) za przejściem podziemnym i włączyć go rurą PVC DN200 SN8 do nowo projektowanej studni betonowej DN1000, następnie rurą PVC DN315 SN8 do nowo projektowanej studni betonowej DN1200 (S2 – studnia kaskadowa), która zostanie włączona do istniejącej studni zgodnie z opisem powyżej. Poprzedni Wykonawca prac zabudował nowe wpusty DN500 (wpust nr 1 i nr 2) oraz wykonał przykanaliki z rury PVC DN200 SN8 pod jezdnią ul. Piłsudskiego z wyprowadzeniem w pas zieleni.
- Odcinki przyłączy kanalizacyjnych pod chodnikiem i ścieżką rowerową w ulicy Piłsudskiego wykonać metodą przewiertu.
Zakres rzeczowy
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 – 2 szt.
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 – 1 szt.
Rura PVC DN200 SN8 – ok. 34 m
Rura PVC DN315 SN8 – ok. 60 m
• Odtworzyć oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Projekt odtworzenia oznakowania przekaże na etapie realizacji robót Wydział Administracji Drogowej Urzędu Miejskiego.
• Cały zakres rzeczowy zadania został ujęty w dokumentacji projektowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.32.51

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 990000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Siemińskiego 18-20
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1217700.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1217700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1217700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
W związku z niewykonaniem pełnego zakresu Umowy nr DO/620/20 w terminie przez Wykonawcę WPRD S.A., spółka Tramwaje Śląskie S.A. odstąpiła od Umowy w części tj. w zakresie niewykonanym przez Wykonawcę do dnia 19.05.2021r. Ponieważ utrzymujący się stan rzeczy powoduje duże utrudnienia (zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, brak obsługi komunikacyjnej części handlowej przylegającej do jezdni, brak przejezdności skrzyżowań), co bardzo mocno ogranicza płynność ruchu w kierunku Centrum i stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gmina Sosnowiec wystąpiła do Spółki o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do ukończenia robót drogowych w ciągu ul. Piłsudskiego stanowiącą podstawowy układ drogowy miasta w tym rejonie. Zgodnie z art 214 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.