eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Wymiana kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-15

Ogłoszenie nr 510432838-N-2021 z dnia 2021-06-15 r.
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie:

Wymiana kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776100-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie, krajowy numer identyfikacyjny 27107683000000, Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 032 6181800, 6181815
faks: 326 181 801
e-mail: sekretariat@mzopow.pl
www: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mzopow.jaworzno.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OW.VII.260.29.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Wymiana kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8
w Jaworznie przy ulicy Spółdzielcza 9 obejmująca:
- demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni,
- montaż przewodów poziomych instalacji c.o. w obrębie kotłowni,
- demontaż istniejących elementów kotłowni gazowej,
- malowanie ścian i sufitu,
- dobudowa podestu pod kotły i ułożenie płytek (dopasować kolorystycznie do istniejących płytek),
- montaż kotłowni gazowej wraz z armatura i osprzętem,
- montaż instalacji gazu,
- montaż przewodu kominowego,
- montaż systemu detekcji gazu,
- próba szczelności,
- czyszczeni, malowanie oraz izolacja przewodów w obrębie kotłowni.
- zabezpieczenie gazoszczelne wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany i stropy pomieszczenia kotłowni,
- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni na drzwi stalowe podwójne o szerokości jednego skrzydła min 90 cm w świetle otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji spełniające warunki odporności ogniowej EI 30, od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe otwierające się od wewnątrz kotłowni pod naciskiem,
- odnowienie zejścia do kotłowni, wymiana wpustu, czyszczenie przykanalika.
- rozdzielnia elektryczna kotłowni,
- system sterowania obiegiem centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
- płukanie i próba czelności na instalacji grzewczej;
- płukanie i próba szczelności na instalacji wody;
- próba szczelności instalacji gazu;
- wykonanie izolacji przewodów grzewczych;
- malowanie przewodów instalacji gazu;
- rozruch i regulacja kotłowni;

zgodnie z:

1.1. Projektem budowlanym wymiany kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie przy ul. Spółdzielczej 9, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
1.2.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; kotłownia gazowa; instalacja gazu, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ,
1.3. Specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ,
2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiar robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę.
2.1.Przedmiar robót na wymianę kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie przy ul. Spółdzielczej 9 – instalacje sanitarne, stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ,
2.2.Przedmiar robót na wymianę kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole
Podstawowej Nr 8 w Jaworznie przy ul. Spółdzielczej 9 – instalacje elektryczne, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ,

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 221450.39 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Konieczko Ryszard ECO-Technika Grzewcza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 16
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 177000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 162655.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 361338.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.