eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › "Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka "Orlika" i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach - I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ".Ogłoszenie z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie nr 510432765-N-2021 z dnia 2021-06-11 r.
Zarząd Dróg Miejskich:

"Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka "Orlika" i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach - I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 000383446/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 43226446300010, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 818 884 090
faks: 818 884 847
e-mail: dorota.mieczkowska@zdm.pulawy.pl
www: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka "Orlika" i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach - I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego ".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.421.7.2021.DM

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa dróg gminnych ul. Bernaciaka „Orlika” i KD5 (Zygmunta Woźnego) w Puławach – I etap, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego, obejmująca swoim zakresem:
- Budowę dróg w m. Puławy.
- ul. Bernaciaka „Orlika” w Puławach o łącznej długości ok 266m
- ul. Zygmunta Woźnego w Puławach o łącznej długości ok 206m
o nawierzchni bitumicznej, chodnika z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej oraz wykonanie trawników.

- Budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV-U ø400 i ø250, Wpusty i przyłącza z rur Ø200 wraz z studniami ulicznymi, studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych DN1200.

- Budowę kanału technologicznego w tym:
- kanał technologiczny moduł KTu w postaci:
 1 x rury typu DVK 110/7.5,
 3 x rur osłonowych typu OPTO 40/3.7,
 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm,
- kanalizacja przyłączeniowa KTps w postaci:
- 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm,
- Studnie kablowe SKR-1

- Budowę oświetlenia drogowego w zakres, który wchodzi, ustawienie słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, z wysięgnikiem z oprawami oświetleniowymi LED, budowa szafki oświetleniowej, zasilanej ze złącza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.20.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3990533.44 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: P.T.H.U. "TRANS - KRUSZ" s.c. Dariusz i Grzegorz Niedziela
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 31/19
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: "WOD - GAZ" T. i B. Sekita Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Składowa 18
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: Hydro Bruk Dominik Figura
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: m. Cholewianka 31A
Kod pocztowy: 24-120
Miejscowość: Kazimierz Dolny
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 2947115.01

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 2947115.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3587563.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 32%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.