eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › dostawa plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.Ogłoszenie z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie nr 510432738-N-2021 z dnia 2021-06-11 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

dostawa plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47214755900000, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 42 675 75 00
faks: 42 678 92 68
e-mail: zam.publ@csk.umed.pl
www: www.csk.umed.pl

adres profilu nabywcy: www.csk.umed.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 56/ADM/2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

dostawa plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 42.51.43.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
W dniu 08.06.2021r. CSK UM w Łodzi zawarł umowę nr 56/ADM/2021 na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tekst jednolity Dz.U. poz. 1842 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”. Powyższy przepis upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej jako: ustawa Pzp), Tomed Sp. z o.o., ul Strzeleckiego 8/75, 02-776 Warszawa , Wykonawcą, na sprzedaż plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/06/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 64750.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Tomed Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Strzeleckiego 8/75
Kod pocztowy: 02-766
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 69930.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 69930.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 75600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: W dniu 08.06.2021r. CSK UM w Łodzi zawarł umowę nr 56/ADM/2021 na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tekst jednolity Dz.U. poz. 1842 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”. Powyższy przepis upoważnia zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej jako: ustawa Pzp), Tomed Sp. z o.o., ul Strzeleckiego 8/75, 02-776 Warszawa , Wykonawcą, na sprzedaż plazmowych oczyszczaczy powietrza NV Protect 800 w ilości 7 szt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.