eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › "Dostawa wyposażenia do Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie nr 510431401-N-2021 z dnia 2021-05-18 r.
Starostwo Powiatowe w Policach:

"Dostawa wyposażenia do Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7. 6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 775612-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 775612-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Policach, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

telefon: 914 328 100
faks: 913 178 900
e-mail: powiat@policki.pl
www: www.policki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa wyposażenia do Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PR.272.27.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia do Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, obejmującego sprzęt gospodarstwa domowego, materiały biurowe, dekoracje okienne, meble, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz sprzęt do sprzątania, spełniającego wymogi wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz, zwanego dalej „opz”, w ramach projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. Zamówienie został podzielone przez zamawiającego na 7 (siedem) następujących części: 1)część 1 - sprzęt AGD i RTV, 2)część 2 - artykuły biurowe, 3)część 3 - dekoracje okienne, 4)część 4 - meble, 5)część 5 - specjalistyczna wanna rehabilitacyjna, 6)część 6 - sprzęt do utrzymania czystości, 7)część 7 - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 39.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 102980.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Patmar Marciniak Wojciech
Email wykonawcy: biuro@patmar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Swojska 35/10
Kod pocztowy: 70-781
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 126665.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 78852.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 307819.80
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.