eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Repki › Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 510431351-N-2021 z dnia 2021-05-17 r.
Gmina Repki:

Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774911-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Repki, krajowy numer identyfikacyjny 71158205500000, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 257 875 029
faks: 257 875 066
e-mail: gminarepki@list.pl
www: www.repki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.G.Km.271.31.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby - Konaty” w skład której wchodzi: 2.1.1 Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby-Konaty( o długości 4,010 km ) na odcinku 0+000 km do 4,010 km która polega na wykonaniu następujących robót: a) wykonanie podbudowy b) wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego d) wykonanie oznakowania drogi 2.1.2 Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne- Wyrozęby-Konaty ( o długości 150 mb) na odcinku 4+010 km do 4,160 km która polega na wykonaniu następujących robót: a) wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego d) wykonanie oznakowania drogi 2.2 Szczegółowy zakres prac obejmuje Przedmiary robót - Załącznik nr 8ai 8b do SIWZ i Projekt wykonawczy - załącznik nr 9 do SIWZ oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót - załącznik nr 10 do SIWZ W sprawach nie uregulowanych w ww. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. 2.3 Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. 2.4.Zatrudnienie na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni b) Roboty związane z wykonaniem podbudowy 2.4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.4.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;) • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2.4.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 2 000,00zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4 czynności. 2.4.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia lub odstąpienia od umowy , jeżeli środki na sfinansowanie w/w zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać odszkodowanie. 2.6 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać: - uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach - wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót (koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej) jeżeli zachodzi konieczność jej wykonania - Wykonawca robót jest zobowiązany również do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami). - Roboty budowlane objęte zamówieniem wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, dokumentacja budowlaną, wytycznymi określonymi w SIWZ, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej, przedmiarach opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.40

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3332031.49 plm

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 06

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Szpańscy Jerzy; Jacek Dawid "Czystość" Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Sławkowska 22
Kod pocztowy: 05-200
Miejscowość: Wołomin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 2644497.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 2644497.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3123088.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.