eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie nr 510429951-N-2021 z dnia 2021-04-29 r.
Ogród Zoologiczny w Poznaniu:

Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776452-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540404988-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ogród Zoologiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, Karpala Wojtka 3, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 618 768 209
faks: 618 773 533
e-mail: zoo-pozn@man.poznan.pl
www: www.zoo.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ST/271/31/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Zamówienie obejmuje realizację następujących pozycji wyszczególnionych w dokumentacji projektowej: A) W zakresie Opis konstrukcja: 1) PKT 1. Filar i przyczółki mostu – usunąć roślinność. Granitowe płyty filara i naczółków 2) Pkt.2, 3, 4 i 5 – w całości. Nie będą realizowane: - Pkt.1 - Wykonanie elewacji- wątek ceglany i Spinanie rys konstrukcyjnych B) Z zakresu opisu architektury: I. –Kładka nad fosą IV. Zakres prac remontowych -remont kładki przejazdowej nad fosą V. Pkt. 2 w zakresie jak w opis konstrukcja Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane. Przebudowywany obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Wpis do rejestru zabytków :nr A 245 z dn. 1983.05.25 jako zespół pt „ Pozostałości fortyfikacji pruskich z końca XIX w.obejmujące pierścień 18 fortów zewnętrznych z wszystkimi elementami twierdzy fortowej,takimi jak profile ziemne, schrony, pasy zieleni ochronnej itp. rozmieszczone w rejonach fortecznych Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 172000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: BAGBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GRZEGORZ HEMMERLING
Email wykonawcy: grzegorz.hemmerling@wp.pl
Adres pocztowy: Palędzie, ul. Nowa 7, 62-070 Dopiewo
Kod pocztowy: 62-070
Miejscowość: Palędzie
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 211560.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 211560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 298659.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.