eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Prace adaptacyjne pracowni technologii gastronomicznej oraz pracowni komunikacji w Języku Obcym w ZSG w Łodzi w ramach projektu "Moja pasja - Gastronomia""

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-23

Ogłoszenie nr 510429346-N-2021 z dnia 2021-04-23 r.
Zespół Szkół Gastronomicznych:

"Prace adaptacyjne pracowni technologii gastronomicznej oraz pracowni komunikacji w Języku Obcym w ZSG w Łodzi w ramach projektu "Moja pasja - Gastronomia""

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Moja pasja - Gastronomia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774226-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540394210-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Gastronomicznych, krajowy numer identyfikacyjny 18584400000000, ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 426 361 233
faks: 426 361 233
e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl
www: http://www.bip.zsglodz.wikom.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - jednostka organizacyjna JST szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Prace adaptacyjne pracowni technologii gastronomicznej oraz pracowni komunikacji w Języku Obcym w ZSG w Łodzi w ramach projektu "Moja pasja - Gastronomia""

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZSG.0012.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pracowni technologii gastronomicznej oraz pracowni komunikacji w Języku Obcym w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach projektu „Moja pasja - Gastronomia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zakres prac obejmuje wykonanie m.in. robót dotyczących wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, malowanie, wykonanie posadzek, położenie płytek, montaż drzwi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z przedmiarami robót, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie roboty będą prowadzone na działającym obiekcie, należy zapewnić normalne funkcjonowanie Instytucji. W razie potrzeby zabezpieczyć pomieszczenia kurtynami przeciwpyłowymi.
Przedmiary robót stanowią załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na bazie przedmiaru robót.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy tj. zapewnienia przez Wykonawcę przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych (gruz, śmieci, odpady budowlane itp.).

Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 – roboty budowlane, 45410000-4 – tynkowanie, 45431200-9 - kładzenie glazury, 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45300000 - 0 – roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45111300-1 – roboty rozbiórkowe.

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności - prace budowlane: roboty dotyczące instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, malowanie. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 110162.60 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo - Budowlany Mirosław Lewandowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rudna 20
Kod pocztowy: 95-070
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 131480.28

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 131480.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 156063.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.