eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów Sandomierski › "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-23

Ogłoszenie nr 510429345-N-2021 z dnia 2021-04-23 r.
Gmina Baranów Sandomierski:

"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774202-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baranów Sandomierski, krajowy numer identyfikacyjny 00052828000000, gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 015 811 85 81 83 85 wew. 123, 108
faks: 015 8118582
e-mail: zp@baranowsandomierski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SG.271.1.17.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: “Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Etap I: roboty budowalne w ramach zadania: pn.: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w miejscowości Baranów Sandomierski poza granicami aglomeracji" zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszenia zakończenia robót z adnotacją o braku sprzeciwu. b) Etap II: realizacja w formule “zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 7 do SIWZ) zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska”, w tym: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacyjnej (według zakresów wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowego), oddzielnie dla każdej branży, spełniające wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935, ze zm), wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane) lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia; - wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszenia zakończenia robót z adnotacją o braku sprzeciwu. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiar oraz program funkcjonalno-użytkowy. W przypadku nazw własnych w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 517740.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ISAGO Karol Kluza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa
Kod pocztowy: 36-100
Miejscowość: Kolbuszowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 508728.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 244524.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 508728.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.