eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów Sandomierski › "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-23

Ogłoszenie nr 510429344-N-2021 z dnia 2021-04-23 r.
Gmina Baranów Sandomierski:

"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776019-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540402881-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baranów Sandomierski, krajowy numer identyfikacyjny 00052828000000, gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 015 811 85 81 83 85 wew. 123, 108
faks: 015 8118582
e-mail: zp@baranowsandomierski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SG.271.1.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) „Modernizacja dróg gminnych poprzez położenie nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie sołectwa – SOŁECTWO DURDY” – wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu na długości ogółem 1060 mb szerokości 3 i 4 m + rozjazdy ogółem 180 m2 oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, 2) „Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Hynowskie, I etap – SOŁECTWO KNAPY” - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 5 cm po zagęszczeniu na długości 645 mb i szerokości 3 m + rozjazdy 35 m2 oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, 3) „Modernizacja dróg na terenie sołectwa – SOŁECTWO KACZAKI” - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 5 cm po zagęszczeniu na długości ogółem 672 mb i szerokości 3 m + rozjazdy 75 m2 oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, 4) „Wykonanie warstw asfaltu i odwodnienia na ul. Św. Floriana – SOŁECTWO SKOPANIE”- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa asfaltowa gr. 5 cm po zagęszczeniu na długości 80 mb i szerokości 3 m + dodatkowe 50 m2 (rozjazd i plac obok starej remizy) oraz warstwa asfaltowa gr. 6 cm po zagęszczeniu na długości 55 mb i szerokości 8 m oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, 5) „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 128 m na działce nr ewid. 1535/1 i na Podedworzu na działkach nr ewid. 2057, 2070/1 – SOŁECTWO DĄBROWICA” - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 5 cm po zagęszczeniu na długości ogółem 250 mb i szerokości 3 m oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym, Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót oraz mapy poglądowe, będące załącznikami do SIWZ. W przypadku nazw własnych w specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 423773.17 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ZOMIX S.C. Zaleśny Grzegorz, Zaleśny Piotr
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szklarniowa 4, 37-400 Nisko
Kod pocztowy: 37-400
Miejscowość: Nisko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 569557.04

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 569557.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 686529.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.