eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie nr 510429226-N-2021 z dnia 2021-04-22 r.
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 777406-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 33 499 06 02
faks: 33 499 06 02; 499 06 11
e-mail: przetargi@zgm.eu
www: www.zgm.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGM/DZ/227/2020/ADM

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w liczbie 10 sztuk, w podziale na 3 części. 2. Zamówienie dotyczy lokali położonych w Bielsku-Białej: 1) część 1 zamówienia: a) przy ul. Czechowickiej 7/2, b) przy ul. Stanisława Staszica 6/7, c) przy ul. Bystrzańskiej 4/1, 2) część 2 zamówienia: a) przy ul. Cieszyńskiej 82/2, b) przy ul. Powstańców Śląskich 9/3, c) przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 12/8, 3) część 3 zamówienia: a) przy ul. Marii Konopnickiej 24/19, b) przy ul. Krakowskiej 7/1, c) przy ul. Legionów 37/13, d) przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 45.42.10.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: remont 3 lokali mieszkalnych - pustostanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 58484.16 zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ROB-BUD Robert Siudyka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 21 Stycznia 235
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Przeczyce
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 56027.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 48385.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 60956.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: remont 3 lokali mieszkalnych - pustostanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 140041.47 zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych KEWBUD Krzysztof Paszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Centralna 42
Kod pocztowy: 34-120
Miejscowość: Sułkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 141497.26

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 141497.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 142585.92
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: remont 4 lokali mieszkalnych - pustostanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 145771.49 zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Instalacyjno-Budowlanych KEWBUD Krzysztof Paszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Centralna 42
Kod pocztowy: 34-120
Miejscowość: Sułkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 142184.27

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 142184.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 204408.91
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.