eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Dostawa energii cieplnej do punktów poboru będących w zasobach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-16

Ogłoszenie nr 510428473-N-2021 z dnia 2021-04-16 r.
Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy:

Dostawa energii cieplnej do punktów poboru będących w zasobach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 616840-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny 93102216200000, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 713 980 911
faks: 713 980 912
e-mail: przetargi@zbk.olesnica.pl, sekretariat@zbk.olesnica.pl
www: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii cieplnej do punktów poboru będących w zasobach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MT.481.28.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektu przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy będącego w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektu przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy będącego w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 135530.73 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: World System sp. z o.o. (LIDER);
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chopina 36
Kod pocztowy: 83-000
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: Alfa Guard Security sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rokocim 4d
Kod pocztowy: 83-200
Miejscowość: Starogard Gdański
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 166702.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 166702.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 188807.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.