eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-14

Ogłoszenie nr 510428277-N-2021 z dnia 2021-04-14 r.
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego:

Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774114-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540402010-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 10700720000000, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska

telefon: 914 523 324
faks: 914 523 311
e-mail: sp51@um.szczecin.pl
www: https://sp51.szczecin.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 32.32.20.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposażenia cyfrowej pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 89998.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Kobis Paweł Wojtanowski
Email wykonawcy: kobis@kobis.pl
Adres pocztowy: ul. Widok 16
Kod pocztowy: 33-170
Miejscowość: Tuchów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 109271.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 109271.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 109271.54
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 116616.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Wilanka sp. z o.o.
Email wykonawcy: piotr@wilanka.pl
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16
Kod pocztowy: 02-013
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 131408.68

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 128463.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 144930.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do programowania dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 11765.85 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PROFESSIONAL Grzegorz Krywko
Email wykonawcy: biuro@proffesional.net.pl
Adres pocztowy: ul. Wałbrzyska 35/8
Kod pocztowy: 52-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 14472.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 14472.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 14472.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa elektronicznych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3983.74 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PROFESSIONAL Grzegorz Krywko
Email wykonawcy: biuro@proffesional.net.pl
Adres pocztowy: ul. Wałbrzyska 35/8
Kod pocztowy: 52-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 4900.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 4900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 8897.49
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.