eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym oraz budynku warsztatowo-garażowym w ramach zadania "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-14

Ogłoszenie nr 510428276-N-2021 z dnia 2021-04-14 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym oraz budynku warsztatowo-garażowym w ramach zadania "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 734366-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer identyfikacyjny 79067605600000, ul. Olsztyńska, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 087 425 41 00
faks: 087 425 41 89
e-mail: kppisz@kwpsp.olsztyn.pl
www: http://www.straz.pisz.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym oraz budynku warsztatowo-garażowym w ramach zadania "Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/2020/PN

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz modernizacją istniejącej instalacji c.o. w budynku głównym oraz budynku warsztatowo-garażowym w ramach zadania „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe: demontaż kotłów na paliwo stałe, montaż kotłów gazowych, wykonanie niezbędnych instalacji, dostosowanie pomieszczenia kotłowni, montaż automatyki sterującej; 2.2. modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte
jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 113008.13 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U.R. Paweł Danilczuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szosa Knyszyńska 8
Kod pocztowy: 15-694
Miejscowość: Białystok-Fasty
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 227980.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 227980.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 356577.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.