eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie dezynfekcji antywirusowej pomieszczeń UP Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 5 o powierzchni: 105 m2 i kubaturze: 313,5 m3, oraz pomieszczeń UP Częstochowa 1 ul. Orzechowskiego 7 o powierzchni 44 m2 i kubaturze 119,0 m3 w związku ze stwierdzeniem u pracowników pozytywnego wyniku badania sanitarno-epidemiologicznego pod kątem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.Ogłoszenie z dnia 2021-04-13

Ogłoszenie nr 510428033-N-2021 z dnia 2021-04-13 r.
Poczta Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A. , Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa:

Wykonanie dezynfekcji antywirusowej pomieszczeń UP Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 5 o powierzchni: 105 m2 i kubaturze: 313,5 m3, oraz pomieszczeń UP Częstochowa 1 ul. Orzechowskiego 7 o powierzchni 44 m2 i kubaturze 119,0 m3 w związku ze stwierdzeniem u pracowników pozytywnego wyniku badania sanitarno-epidemiologicznego pod kątem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Poczta Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A. , Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 656 58 04
faks: 22 656 50 05
e-mail: sekretariat.bza@poczta-polska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dezynfekcji antywirusowej pomieszczeń UP Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 5 o powierzchni: 105 m2 i kubaturze: 313,5 m3, oraz pomieszczeń UP Częstochowa 1 ul. Orzechowskiego 7 o powierzchni 44 m2 i kubaturze 119,0 m3 w związku ze stwierdzeniem u pracowników pozytywnego wyniku badania sanitarno-epidemiologicznego pod kątem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie dezynfekcji antywirusowej pomieszczeń UP Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 5 o powierzchni: 105 m² i kubaturze: 313,5 m³, oraz pomieszczeń
UP Częstochowa 1 ul. Orzechowskiego 7 o powierzchni 44 m² i kubaturze 119,0 m³ w związku ze stwierdzeniem u pracowników pozytywnego wyniku badania sanitarno-epidemiologicznego pod kątem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.92.10.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 240.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: SPECJALISTYCZNY ZAKLAD HANDLOWO-USŁUGOWY "GRYZOŃ" Michał Toborek. 42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 162
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolna 162
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Kłobuck
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 295.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 295.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 295.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie 6a specustawy COVID ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
W dniu 12-04-2021. po godz. 10:00. otrzymano z RS Katowice wiadomość elektroniczną o konieczności przeprowadzenia antywirusowej dezynfekcji pomieszczeń UP Częstochowa 1 – stanowiska masowego nadawcy oraz pomieszczeń UP Koszęcin, w związku z pozytywnym wynikiem testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pracowników, którzy przebywali w pomieszczeniach placówek w ciągu ostatnich 72 godzin.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 5 do "Wytycznych w sprawie zasad postępowania i rekomendacji dla kadry kierowniczej w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w grupach pracowników PPSA" (aktualizacja z dnia 04.11.2020 r.)
Pion Infrastruktury zobowiązany jest od niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń, jeżeli od ostatniej obecności zakażonego pracownika w miejscu pracy nie minęły jeszcze 72 godziny.
Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję o konieczności natychmiastowego zlecenia dezynfekcji antywirusowej pomieszczeń specjalistycznej firmie zewnętrznej.
Zamówienie zostało udzielone w oparciu o § 5 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. (załącznik do Uchwały nr 263/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 22.12.2020 r.), który stanowi, iż z wyłączeniem § 7 Regulaminu (sprawozdawczość), Regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do zabezpieczenia interesów Poczty Polskiej S.A. z uwagi na stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, a wyłączenie stosowania ustawy Pzp wynika wprost z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.