eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie""

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-11

Ogłoszenie nr 510427810-N-2021 z dnia 2021-04-11 r.
Gmina Miejska Kętrzyn:

"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie""

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 772541-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540562063-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 89 752 05 20
faks: 89 752 05 31
e-mail: b.skalij@miastoketrzyn.pl
www: http://www.bip.miastoketrzyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie""

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SO.271.34.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie
obejmuje: 1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół jeziorka Kętrzyńskiego w oparciu o
dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ, która zawiera
szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty
ziemne, c) budowa sieci kanalizacji deszczowej, d) budowę studni rewizyjnych, e) budowa wpustów, f)odtworzenia nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, krawężników, obrzeży zgodnie z dokumentacją
projektową, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) odtworzenie trawników, i) budowę separatorów i
osadników, j) UWAGA: nie jest przedmiotem zamówienia odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg,
odtworzenie nawierzchni dróg z kostki betonowej opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik
do SIWZ. 2) Remont jezdni ulicy Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w oparciu o dokumentację
budowlano wykonawczą – stanowiącą załącznik nr 7b do SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres
przedmiotu zamówienia w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) częściowa wymiana
krawężników drogowych, d) remont jezdni wraz z podbudowami, e) częściowy remont chodników, f)
odtworzenie trawników, g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, h) regulacja pionowa istniejącej
armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni (studnie, wpusty, zasuwy, hydranty), i)
wymiana armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni na nową (zasuwy, włazy
studni, kraty wpustów deszczowych), j) wymiana na nowe na istniejących studniach kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i wpustach deszczowych pierścieni odciążających, płyt nastudziennych, pierścieni regulacyjnych.
3) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych, który musi zostać w
pierwszej kolejności uzgodniony z Zamawiającym. 4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.25.51.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4729914.68 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 28
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: Partner: „ALTOR” Sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 28
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 3616451.45

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 3616451.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5569473.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.