eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" - etap II: Wykonanie przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujące wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 510427575-N-2021 z dnia 2021-04-08 r.
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk:

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" - etap II: Wykonanie przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujące wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego posiadającego status pustostanu na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” na podstawie umowy, zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 r. w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Poddziałanie 9.2.3.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” Umowa Inwestycyjna nr IJ18-04951, z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie udzielenia pożyczki na realizację wyżej wymienionego projektu Kwota pożyczki udzielonej ze środków Unii Europejskiej: 14.000.000,00 PLN
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 611643-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540556347-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone oprócz wymienionego powyżej w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07/12/2020 r. pod nr 540536046-N-2020 oraz w dniu 11/12/2020 r. pod nr 540541936-N-2020

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 84932700000000, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 618 582 091
faks: 618 525 954
e-mail: przetargi@man.poznan.pl
www: www.ichb.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Instytut Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" - etap II: Wykonanie przedmiotu zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujące wykonanie prac projektowych i robót budowlanych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 510/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia etapu II inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych dla obiektu położonego przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu.
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego na podstawie zaktualizowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego („PFU”) z grudnia 2019 r. oraz posiadanego projektu budowlanego, na który Zamawiający posiada aktualne, prawomocne Pozwolenie na budowę,
b) Wykonanie projektu technologii laboratoriów wraz z opracowaniem struktury i metodologii procesu badawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym,
c) Wykonanie projektu wykonawczego i STWIORB,
d) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,
e) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, postanowień i odstępstw, innych aktów lub dokumentów niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz do pozwolenia na użytkowanie (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej),
f) Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,
g) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
h) Obsługa geodezyjna,
i) Zagospodarowanie placu budowy oraz oznaczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j) Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę.
k) Wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, konserwatorskich, restauratorskich montażowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (między innymi wykonanie):
- wymiany wszystkich stropów,
- wzmocnienia fundamentów,
- hydroizolacji fundamentów,
- drenażu opaskowego wokół budynku,
- nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznego,
- instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych z uwzględnieniem szczególnych wymogów obiektu zabytkowego oraz funkcji i wymogów poszczególnych pomieszczeń,
- instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- przyłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego przez zewnętrzną szafę sterująca do zasilania awaryjnego projektowanego budynku (agregat w posiadaniu Zamawiającego),
- zespołu baterii UPS w budynku w celu zasilania awaryjnego budynku,
- instalacji SSP,
- instalacji gazowej (CO2, Azot, Tlen) do poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych,
- instalacji wentylacji mechanicznej, wraz z odrębną instalacją do planowanych dygestoriów,
- konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, wentylatory do dygestorium wraz z wyciszeniem i wyizolowaniem od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- odrestaurowania zabytkowych drzwi, okien, grzejników i innych elementów zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu,
- odrestaurowania zabytkowej elewacji budynku,
- nowej przeszklonej windy w przeszklonym zewnętrznym szybkie windowym przy budynku od strony dziedzińca,
- odrestaurowania i wymiany konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- izolacji termicznej dachu,
- systemu kontroli dostępu,
- systemu sieci informatycznej wraz z podłączeniem światłowodem do serwerowni w budynku przy ul. Wieniawskiego 17/19 należącego do Zamawiającego,
- systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- nowych ścianek działowych, szachtów instalacyjnych,
- nowych tynków, posadzek (drewniane parkiety w biurach, płytki grysowe w laboratoriach), sufitów,
- montażu nowych drzwi do pomieszczeń,
- zagospodarowania terenu w chodniki, drogę, pas uporządkowanej zieleni wraz z nasadzeniami,
- podziemnych pojemników na składowanie odpadów,
- wykonania wszelkich prac wynikających z ustaleń poszczególnych służb (w tym Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu),
- wykonania nasadzeń rekompensacyjnych zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.11.2019 r. (obowiązek wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w terminie do 30 listopada 2022 r. w postaci 7 drzew ozdobnych – buk pospolity Dawyck Gold lub grab pospolity Frans Fountaine o obwodzie pnia minimum 16-18 cm na wysokości 1 m, oraz powiadomienia urzędu do dnia 14 grudnia 2022 r. o wykonaniu nasadzeń),
l) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi,
m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej do celów archiwalnych MKZ oraz Zamawiającego,
n) Wykonywanie własnym staraniem i na własny koszt, przy udziale Zamawiającego, corocznych przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,
o) Inne prace, czynności i opłaty (w tym np. projekt organizacji placu budowy, projekt organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia zajęcia pasa ruchu itp.), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykaz posiadanej dokumentacji dotyczącej Przedmiotu zamówienia zawarty w części IV SIWZ.
Całkowity Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w pkt I.3 SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.11.13.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 19399000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: DEMIURG CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górnicza nr 2/143a
Kod pocztowy: 60-107
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: DEMIURG CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górnicza nr 2/143a
Kod pocztowy: 60-107
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 23860770

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 23860770
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 35700000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.