eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa masek ustno nosowych do terapii NIVOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 510427471-N-2021 z dnia 2021-04-08 r.
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

Dostawa masek ustno nosowych do terapii NIV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 12628608592700, Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 32 359 84 07
faks: 32 202 95 01
e-mail: postepowania@gcm.pl
www: www.gcm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa masek ustno nosowych do terapii NIV

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa masek ustno nosowych do terapii NIV:
a)rozmiar S - 50szt.;
b)rozmiar M - 100szt.;
c)rozmiar L - 100szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.15.71.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)
art. 6a ust. 1 „Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.”, w związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na mocy §1 Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm.) w związku z Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2021r. o poleceniu Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Ziołowa 45-47 realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w okresie od 29 marca 2021r. do odwołania, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w lokalizacji szpitala tymczasowego mieszczącego się w budynku Terminala T na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice w Pyrzowicach. W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim oraz mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Szpitala Tymczasowego Zamawiający udzielił zamówienia w trybie art. 6a ustawy wskazanej powyżej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 100000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ResMed Polska sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Pokorna 2 lok. U18A
Kod pocztowy: 00-199
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 108000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 108000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 108000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.