eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baruchowo › Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 510427469-N-2021 z dnia 2021-04-08 r.
Gmina Baruchowo:

Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 760817-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baruchowo, krajowy numer identyfikacyjny 91086679000000, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 54 284 56 82
faks: 54 284 58 48
e-mail: gmina@baruchowo.pl
www: www.baruchowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IBR.271.27.2020.KG

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776.
1.1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele. Początek odcinka drogi stanowi skrzyżowanie z drogą gminną nr 191033C, a zakończenie odcinka znajduje się w km 1+776 km. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Kurowo Parcele.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię.
Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 1,776 km polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm, a dodatkowo na odcinku od km 1+438 do km 1+748 nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona do 5,0 m.
1.2. Zakres prac obejmuje:
a) wykonanie na odcinku od km 1+438 do km 1+748 poszerzenia jedni do szerokości 5,0 mb;
b) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm;
d) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm i głębokości 20 cm.
e) wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i odtworzenie rowów;
f) wykonanie zjazdów gospodarskich w technologii nawierzchni bitumicznej z wcześniejszym umocnieniem ich kruszywem łamanym;
g) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.
1.3. Charakterystyka projektowanej drogi:
a) Kategoria drogi: gminna,
b) Klasa drogi: Lokalna (L),
c) Kategoria ruchu: KR1,
d) Prędkość projektowa: 40 km/h,
e) Długość - 1776 mb,
f) Szerokość nawierzchni drogi: 5,00 m,
g) Szerokość pasa ruchu: 2,50 m,
h) Przekrój jezdni: 1x2
i) Szerokość poboczy - 0,75 m
j) Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,
k) Powierzchnia jezdni - 9173 m2
l) Powierzchnia zjazdów bitumicznych - 630 m2
2. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
a) projekt budowlany z opisem technicznym,
b) przedmiary robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.
b) do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.
c) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne.
4.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności.
4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Materiały z rozbiórki w postaci frezowin, prefabrykatów betonowych i krawężników Wykonawca własnym transportem dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 1 km od terenu budowy.
6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.
8. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.20

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 965091.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: drogtom@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Krzywa Góra 8 10
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 725239.73

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 725239.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 961874.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.