eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach"Ogłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 510427365-N-2021 z dnia 2021-04-07 r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu:

"Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776324-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540402966-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, krajowy numer identyfikacyjny 57017403000000, Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 672 621 462
faks: 672 621 462
e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
www: www.gzgkimwagrowiec.pl

adres profilu nabywcy: nie dotyczy

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZGKiM.3310-3/20.DZ

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowy zakres robót budowlanych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Żelicach obejmuje: wyburzenie ścian działowych, demontaż okładzin podłogowych, instalacji c.o., wody i kanalizacji, wykonanie nowych ścianek działowych i obudowy przewodów wentylacyjnych z płyty g.k., położenie nowej posadzki w przychodni oraz położenie glazury na ścianach. Zakres obejmuje również zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian, uzupełnienie większych ubytków tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i kolorowego tynku dekoracyjnego na lamperiach oraz zamontowanie drzwi.
Prace budowlane na klatce schodowej obejmują: zbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie balustrady i pochwytów, umycie sufitów, ścian i biegów schodowych wraz z balustradami, zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian oraz uzupełnienie ubytków tynkiem. Zakres obejmuje też położenie warstwy wyrównawczej tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i tynku dekoracyjnego na lamperie, pomalowanie drzwiczek tablic elektrycznych oraz pomalowanie balustrady.
Prace budowlane pomieszczeń piwnicznych obejmują: zbicie uszkodzonych i odparzonych tynków, uzupełnienie tych ubytków, całkowite zbicie tynku w kotłowni i składu opału oraz drewna wraz z położeniem nowego tynku. Drzwi piwniczne do oczyszczenia i pomalowania. Umycie sufitów i ścian z pozostałych pomieszczeń, zagruntowanie sufitów i ścian oraz pomalowanie sufitów i ścian. Drzwi wewnętrzne do mieszkań i piwnicy oraz okna w piwnicy wymagają wymiany.
Zakres robót elewacyjnych obejmuje wyprawy tynkarskie. Należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych ok. 82m2. Cokoły ocieplić z płyt styrodurowych o gr. 12 cm – ok. 87m2. Na ścianach powyżej cokołu należy wykonać ocieplenie z płyt styropianowych EPS 70 o gr. 14 cm – ok. 396 m2. Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o powierzchni ok. 434 m2. Zakres robót obejmuje demontaż i montaż rynien dachowych oraz rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów wraz wykonanie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Prace obejmują też remont balkonów.
Zagospodarowanie terenu obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku garażowego oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 168 m2 i wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z wywiezieniem gruntu.
W zakresie branży sanitarnej należy zdemontować istniejącą instalację wodociągową. Zasilić zespół gabinetów lekarskich, zaplecze sanitarne oraz lokale mieszkalne w zimną wodę z przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej za wodomierzem i wykonać instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów czerpalnych. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować baterie czerpalne. W każdym lokalu mieszkalnym zamontować wodomierz skrzydełkowy.
Należy wykonać przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. We wszystkich pomieszczeniach przychodni zainstalować przybory sanitarne.
Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wysokosprawnego kotła na ekogroszek klasy 5 o mocy 30kW. We wszystkich pomieszczeniach na parterze (z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych i WC) zainstalowanie grzejników stalowych płytowych gładkich.
Zakres robót instalacji elektrycznych obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TE, instalacji oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji siły i gniazd wtyczkowych, instalacji dedykowanego zasilania komputerów, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia.

UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i zagospodarowania materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp.
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 908675.35 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: SKÓR-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skóra
Email wykonawcy: skor-bud28@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12
Kod pocztowy: 64-820
Miejscowość: Szamocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 705648.39

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 705648.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1529449.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.