eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie nr 510426999-N-2021 z dnia 2021-04-02 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 769605-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540555583-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 225720366, 225720373
faks: 225720363
e-mail: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
www: www.wum.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AEZ/S-102/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WarszawskiegoUniwersytetu Medycznego w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Wirówka uniwersalna z chłodzeniem i z rotorem 1 szt.Pakiet 2 Mikroskop odwrócony 1 szt. Pakiet 3 Spirometr 2 szt. Pakiet 4 Konduktometr z wyposażeniem 1 komplet Pakiet 5 Jonizator 1 szt. Pakiet 6Analizator składu ciała 1 szt. Pakiet 7 Autoklaw parowy z wyposażeniem 2 szt. Pakiet 8 Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych 1 szt. Pakiet 9Wirówka z wyposażeniem 1 szt. Pakiet 10 Suszarka do suszenia i sterylizacji szkła laboratoryjnego 1 szt. Pakiet 11 Łaźnia ultradźwiękowa 1 szt.Pakiet 12 Łaźnia wodna 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla pakietu, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1– 2.12 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) uzgodnienie terminu dostawy i instalacji z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru; 2) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w protokole odbioru; 3) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania – w zakresie dostawy objętej Pakietem 1, 7 i 8; 4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia – w zakresie dostawy objętej Pakietem 1, 7 i 8; 5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 38.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pakiet 1 Wirówka uniwersalna z chłodzeniem i z rotorem - 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 37317.07 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: „ALAB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: arkadiusz.piechal@alab.com.pl
Adres pocztowy: ul. Stępińska 22/30 lokal 222
Kod pocztowy: 00-739
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 45900.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 45900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 45900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pakiet 2 Mikroskop odwrócony 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7827.80 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Delta Optical Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: info@deltaoptical.pl
Adres pocztowy: Nowe Osiny, ul. Piękna 1
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9625.51

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9625.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9625.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Pakiet 3 Spirometr 2 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Pakiet 4 Konduktometr z wyposażeniem 1 komplet

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: MERAZET Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: przetargi@merazet.pl
Adres pocztowy: ul. J. Krauthofera 36
Kod pocztowy: 60-203
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 2563.32

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 2563.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3259.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Pakiet 5 Jonizator 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2844.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Witko Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bozena.krajewska@witko.com.pl
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 143
Kod pocztowy: 92-332
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 3407.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 3407.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3407.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Pakiet 6 Analizator składu ciała 1 szt.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Pakiet 7 Autoklaw parowy z wyposażeniem 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 34388.90 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Promedus Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@promedus.pl
Adres pocztowy: ul. Janosika 135
Kod pocztowy: 92-108
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 35000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 33306.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 54350.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Pakiet 8 Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 77500.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@bd.com
Adres pocztowy: Osmańska 14
Kod pocztowy: 02-823
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 52920.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 52920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 54450.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Pakiet 9 Wirówka z wyposażeniem 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 26487.32 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: WITKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bozena.krajewska@witko.com.pl
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 143
Kod pocztowy: 92-332
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 38548.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 38548.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 39360.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Pakiet 10 Suszarka do suszenia i sterylizacji szkła laboratoryjnego 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4254.07 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: MERAZET Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: przetargi@merazet.pl
Adres pocztowy: ul. J. Krauthofera 36
Kod pocztowy: 60-203
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 4507.95

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 4507.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 7576.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 11
NAZWA: Pakiet 11 Łaźnia ultradźwiękowa 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3339.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Profi-line Ewelina Dąbrowska
Email wykonawcy: ewelina@elma-polska.pl
Adres pocztowy: Dębniki 7
Kod pocztowy: 18-416
Miejscowość: Zbójna
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1396.49

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1396.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 4279.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 12
NAZWA: Pakiet 12 Łaźnia wodna 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2012.90 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: AJL Dorota Lubaś
Email wykonawcy: office@ajl.com.pl
Adres pocztowy: ul. Nowowierzbowa 16 lok. 27
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 2846.22

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 2846.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3099.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.