eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łabiszyn › Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424909-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Gmina Łabiszyn:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776805-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540409419-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 09235120000000, pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 52 384 40 52
faks: 52 384 41 77
e-mail: urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
www: http://www.bip.labiszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGM.271.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1)Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa kanalizacji w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do studni rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, natomiast projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do istniejącej sieci w ul. Szubińskiej. Projekt realizowany będzie w aglomeracji Łabiszyn wyznaczonej uchwałą Nr IX/169/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łabiszyn.
2)Inwestycja w zakresie kanalizacji (obręb 0001 Łabiszyn, dz. nr: 523, 507, 509, 487, 475/15, 300/4, 192/4, 145/2, 185/6, 185/4, 185/5, 163, 148):
a)Kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U:
- Ø315mm SN8 o łącznej długości brutto: 721,14m;
- Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto: 388,51m;
- Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto: 40,72m;
b)Rewizyjne studnie kanalizacyjne
- z betonu klasy C35/45 Ø1200mm: 13szt.;
- z tworzywa sztucznego Ø630mm: 19szt.;
c)Trójniki
- Ø315/160mm: 16szt.;
- Ø250/160mm: 24szt.
d)Rurociąg tłoczny:
- PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 o łącznej długości brutto: 513,69m
w tym przebudowa odcinka o długości brutto 163,61m;
e)Kanały boczne
- Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto: 413,96m;
3)Inwestycja w zakresie wodociągu
a)sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych:
- Ø160mm o łącznej długości brutto: 1 356,23m;
- Ø50mm o łącznej długości brutto: 13,45m;
- Ø32mm o łącznej długości brutto: 272,99m;
b)zasuwy wodociągowe - żeliwne
- Ø150mm żeliwo: 10szt;
- Ø100mm żeliwo: 11szt;
- zasuwy Ø50mm: 1szt;
- zasuwy Ø32mm: 36szt;
c) trójniki
- żeliwne Ø150mm: 12szt.
- siodłowe PE Ø160/50mm: 37szt.
d)hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm: 8szt.
4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w :
−Załączniku nr 7 – przedmiar w zakresie robót kanalizacyjnych
−Załączniku nr 8 – przedmiar w zakresie robót wodociągowych
−Załączniku nr 9 - dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w zakresie dróg wojewódzkich
−Załączniku nr 10 - dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w poza terenem dróg wojewódzkich
−Załączniku nr 11a i 11b – dokumentacja projektowa – załączniki graficzne w zakresie Budowy kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w zakresie drogi wojewódzkiej i poza zakresem drogi wojewódzkiej
−Załączniku nr 12 – dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę i przebudowę wodociągu w m. Łabiszyn w zakresie dróg wojewódzkich
−Załączniku nr 13 – dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę i przebudowę wodociągu w m. Łabiszyn w zakresie dróg wojewódzkich
−Załączniku nr 14a i 14b – dokumentacja projektowa – załączniki graficzne w zakresie Budowy i przebudowy wodociągu w m. Łabiszyn zakresie drogi wojewódzkiej i poza zakresem drogi wojewódzkiej
5)Rękojmia. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy rękojmi, (zgodnie kodeksem cywilnym) na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia. Rękojmia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie, wykonawca będzie zobligowany do określenia długości rękojmi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
6)Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.33.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3283215.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: WIMAR Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nadrzeczna 24
Kod pocztowy: 86-010
Miejscowość: Koronowo
Kraj/woj.: kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 3478159.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 3478159.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3539270.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.