eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424908-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Gmina Bolesławiec:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774082-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540399902-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bolesławiec, krajowy numer identyfikacyjny 53270200000000, Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 627 836 083
faks: 627 836 024
e-mail: urzad@boleslawiec.net.pl
www: www.boleslawiec.net.pl, www.bip.boleslawiec.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do 31.01.2022 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów
zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 01.03.2021 do
31.01.2022 r. polegające na odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
zbieranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Bolesławiec oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) oraz zagospodarowanie zebranych na PSZOK odpadów.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SIWZ, wzoru umowy, zasadami
wiedzy technicznej oraz należytą starannością, a także obowiązującymi przepisami i wymaganymi
zezwoleniami oraz według wskazówek Zamawiającego, osobami i sprzętem będących w
dysponowaniu Wykonawcy
z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Standard sanitarny
wykonywania usług oraz ochrona środowiska muszą spełniać wymogi w szczególności:
- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, podjętych na jej podstawie przez
Radę Gminy w Bolesławcu uchwał,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i wydanych
na jej podstawie aktów wykonawczych,
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.
zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
- przepisów prawa miejscowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.50.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 825214.16 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: EKO-REGION sp. Z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 17
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 891231.29

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 891231.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 891231.29
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.