eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-24

Ogłoszenie nr 510424417-N-2021 z dnia 2021-03-24 r.
Gmina Bolimów:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 772680-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bolimów, krajowy numer identyfikacyjny 53538500000000, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 468 380 305
faks: 468 380 386
e-mail: gminbol@poczta.onet.pl
www: www.bip.bolimow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GRP.271.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów”.
W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w/w miejscowości o następujących parametrach:
1. Rurociąg PVC rur kanalizacyjnych:
- dn. 0,16m o długości 108,00 m;
- dn. 0,20 m o długości 270,00 m .

2. Studnie kanalizacyjne:
- dn. 1200 mm szt. 1;
- dn. 1000 mm szt. 5.

3. Studnie kanalizacyjne PE:
- dn. 200mm szt. 12;
- odcinki sieci 12 szt.

Kanalizację należy włączyć w sieć kanalizacyjną przy ul. Sokołowskiej za pomocą studni.
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kielichowych o wydłużonych kielichach w technologii PVC dz. 200 i dz. 160mm typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym na stałe fabrycznie. Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane w technologii betonowej dn. 1200, 1000 i PE 200 mm jako całkowicie szczelne. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1000mm i DN 1200mm (włączenie w ul. Sokołowskiej) z płytą nadstudzienną DN 1400mm oraz pierścieniem odciążającym. Na studni należy zamontować właz żeliwny D 400 z blokadą pokrwy. Wewnątrz studni należy zamontować żeliwne stopnie złazowe. Dno studni winno mieć wyrobioną kinetę wyłożoną w prefabrykacji wkładką PE.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 45.23.13.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 15822.41 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo IInstalacyjno - Budowlane JARTEX A.Stefanowski, J. Stefanowski Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej - Curie 118
Kod pocztowy: 99-417
Miejscowość: Skierniewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 146370.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 146370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 237888.15
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.