eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie nr 510422958-N-2021 z dnia 2021-03-16 r.
Gmina Czarna Dąbrówka:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 770525-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540396938-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: 598 212 643
faks: 59 811 26 44
e-mail: gmina@czarnadabrowska.pl
www: www.bip.czarnadabrowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI.271.44.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z tą dokumentacją zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień” dofinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano – montażowych na podstawie robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz w nim niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. 3.Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, decyzji a następnie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jasień dz. nr 1/1, 1/21, 1/22, 1/49, 1/48, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także przebudowa istniejącej stacji wodociągowej, pompowni II stopnia, czterech przepompowni ścieków oraz wymiana 10 szt. hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej. 4. Przedsięwzięcie ma na celu uzbrojenie części miejscowości Jasień w infrastrukturę sanitarną, wymianę wyeksploatowanych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody, przesyłu ścieków i wymianę wyeksploatowanych hydrantów. 5. W zakres inwestycji wchodzą zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dz. nr 1/1, 1/21, 1/22, 1/49, 1/48, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53, (opcjonalnie 1/22, 1/49) obręb Jasień. - długość sieci kanalizacji tłocznej: 1060 m - długość sieci kanalizacji grawitacyjnej: 850 m - długość sieci wodociągowej: 740 m Modernizacja stacji wodociągowej i pompowni II stopnia (dz. nr 639/2, 1/78, obręb Jasień). Modernizacja czterech przepompowni ścieków (dz. nr 33/2, 71/1, 28, 244/7) Wymiana 10 szt. hydrantów na sieci wodociągowej w obrębie m. Jasień (dz. nr 639/2, 1/1, 660, 25, 24, 14, 9- 2 szt. 1/21- 2 szt. wg wskazań zarządcy sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce). Do obowiązków wykonawcy należy również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1. ETAP I - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii w tym decyzji środowiskowych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. 2. ETAP II - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej), przeprowadzenia prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej. 7. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (Program Funkcjonalno - Użytkowy). Założenia w programie funkcjonalno-użytkowym mają charaktery ogólny, pro-jektowana infrastruktura powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi normami, przepisami prawa i sztuką budowlaną. 8. W celu oceny zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi na wniosek Wyko-nawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia: 1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy: a. 4 egz. dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi norami oraz przepisami, b. niezbędne opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branżowe, decyzje środowiskowe, c. aktualny na dzień opracowania wykaz właścicieli nieruchomości objętych opracowaniem, d. informacja o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Powyższa dokumentacja projektowa musi być kompletna i ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia. 3. Przed przystąpieniem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji w dwóch egzemplarzach kompletną dokumentację projektową zawierającą opisy, obliczenia, rysunki i wszelkie niezbędne materiały. Na podstawie złożonej dokumentacji Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań. W przypadku niewniesienia uwag do dokumentacji projektowej, Zamawiający wyda opinię pozytywną i zezwoli na wykonywanie dalszych czynności. Pozytywna opinia Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy w dokumentacji, jej niezgodność z PFU lub inne wady. 4.Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień opinii i decyzji Wykonawca winien uwzględnić w kosztach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 5.Dokumentacja musi zawierać kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-gramie funkcjonalno-użytkowym (opubl. Dz. U. z 2004 roku nr 130, poz. 1389). 6.Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem któremu ma służyć, w szczególności: a.dojazd, transport, przemieszczanie się Wykonawcy, b.prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itd.), c. obsługę geodezyjną, d.obsługę geotechniczną, e. prace projektowe, f. uzyskanie decyzji (w tym decyzji środowiskowych), uzgodnień, opinii, itp., g. drukowanie, powielenie i składanie dokumentacji projektowej, h. prace przygotowawcze (tj. zaplecze budowy, skład materiałów, baza transportowa), i. demontaż istniejących hydroforni, przepompowni ścieków i wyeksploatowanych hydrantów, realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, j. roboty ziemne, wykopy liniowe, k.prace montażowe, l. wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania, m. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odpowiedniego za-gęszczenia gruntu w wykopie, n. usunięcie i zagospodarowanie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, p. roboczogodziny, q. zużycie sprzętu, r. dostawę i zakup materiałów s. nadzór autorski oraz powołanie kierownika budowy/robót. 7. Cenę podaną w ofercie uznaje się za sumę cen wszystkich elementów składowych nie-zbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym także narzuty i zysk. Wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 8. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca winien opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r., nr 202, poz. 2072). 9. Wykonawca winien dostarczyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 10 .Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD. 11. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: a. rysunki, schematy, diagramy format PDF i DXF, b. opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF i DOC, c. decyzje, uzgodnienia itd. format PDF. 12. Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację po-wykonawczą. 10. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1. Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. 2. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 11. Wytyczne projektowe 1. Zakładany przebieg trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej Programu Funkcjonalno – Użytkowego załącznika nr 8 do SIWZ 2.Sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PCV SN8 SDR34 Ø200. Na sieci zabudować studnie rewizyjne PCV425 z włazami klasy D400. Kolektor kanalizacji grawitacyjnej będzie odprowadzał ścieki do projektowanej przepompowni (lokalizacja w drodze gminnej dz. nr 1/21). Całość kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowana zostanie w dz. nr 1/1, 1/21, 1/48 i 1/39, 1/22, 1/49. 3. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 Ø90. Na rurociągu tłocznym zabudować odpowiednią armaturę. Rurociąg zasilany będzie z projektowanej przepompowni i odprowadzał będzie ścieki do istniejącej oczyszczalni (zlokalizowanej na dz. nr 2/53). Całość kanalizacji tłocznej zlokalizowana zostanie w dz. nr 1/21, 1/1, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53. Rurociąg tłoczny oznaczyć taśmą ostrzegawczą. Minimalne przykrycie rurociągu tłocznego 1,4 m. 4. Sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 Ø90. Projektowa-ny odcinek wodociągu włączyć w istniejący w miejscu wskazanym na załączniku nr 1. Wodociąg wyposażyć w niezbędną armaturę. Wodociąg wyposażyć w hydranty. Projektowany wodociąg zlokalizowany zostanie w dz. nr 1/21, 1/48. Rurociąg oznaczyć taśmą ostrzegawczą. Minimalne przykrycie rurociągu wodociągowego 1,4 m. 5. Należy przewidzieć modernizację stacji wodociągowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ujęć wody (dz. nr 639/2). W zakresie prac modernizacyjnych należy przewidzieć kompleksowy remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby stacji, włącznie z pracami w zakresie technologii, branży hydraulicznej, elektrycznej i budowlanej. Z uwagi na zmiany technologiczne wynikające z konieczności modernizacji układu uzdatniania wody i instalacji hydroforowej należy przewidzieć możliwość wystąpienia robót w zakresie wykonania fundamentów pod urządzenia. 6. W zakresie inwestycji znajduje się także modernizacja pompowni II stopnia zlokalizowana w piwnicy w budynku szkoły (dz. nr 1/78). W zakresie prac modernizacyjnych należy przewidzieć kompleksowy remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby hydroforni, włącznie z pracami w zakresie technologii, branży hydraulicznej, elektrycznej i budowlanej. 7. Inwestycja swym zakresem obejmuje także wymianę czterech wyeksploatowanych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miejscowości Jasień. Parametry istniejących przepompowni znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 8. W celu zapewnienia poprawnych warunków ppoż. przewidziano wymianę 10 szt. hydrantów zabudowanych na sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Ja-sień. 9. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego rozwiązania. 12.Wytyczne z zakresie budowy 1. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, lub spełnieniu wymagań procedury zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość ceny oferowanej za realizację przedmiotowego zamówienia, ważną przez cały okres realizacji zamówienia i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem, w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenie interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunkach bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową. - zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej zamówienia. 3. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4. Na etapie wykonywania prac, Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-znaczeniu robót (jeśli wymagać tego będzie Zamawiający) zostaną poprawione kosztem i staraniem Wykonawcy. 6. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości bądź zakresu prowadzonych prac, przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wy-tycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w dokumentacji prze-targowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 13. Rozwiązania równoważne 1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację prze-targową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy: a. Roboty budowlane, b. Roboty instalacyjne. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace (np. zanonimizowane ko-pie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że kopie tych umów dotyczą osób wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) 3. Kopie umów wskazane w pkt 3.14. ppkt. 2 SIWZ powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wy-liczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego, pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Wymagania dotyczące odbioru: 1. Odbiór I etapu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej: a. W terminie wykonania I etapu określonego w pkt. 7.1 SIWZ Wykonawca zgłasza gotowość odbioru przedkładając kompletną dokumentację projektową przed uzyskaniem decyzji stosownego organu administracji architektoniczno – budowlanej. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiające-go lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania uwag i przedłożeniu Zamawiającemu poprawnego projektu. Za-mawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego dokonują jego zatwierdzenia. b. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi wymaganymi prawem decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami. c. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór Etapu I, o którym mowa w pkt. 3.6. ppkt. 1. SIWZ, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 2. Odbiór II etapu dotyczącego wykonania robót budowlanych. a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonuje się komisyjnie na wniosek Wykonawcy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłoszenia inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonania robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. b. Odbiór końcowy – dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. c. przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały, - kompletną dokumentację powykonawczą 3. Pozytywny odbiór Etapu 2, o którym mowa w pkt. 3.15. ppkt. 2 SIWZ, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 4. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (Etap I i Etap II), opracowanym przez Wykonawcę i przedłożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 16. Okres gwarancji: Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1542150.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PHU MAŃSKI Damian Mański
Email wykonawcy: biuro.manski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Z. Czarnego 15/1
Kod pocztowy: 84-300
Miejscowość: Lębork
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1327358.19

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1327358.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2716332.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.