eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-05

Ogłoszenie nr 510421135-N-2021 z dnia 2021-03-05 r.
Gmina Miasta Sopotu:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 775508-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540398533-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. Tadeusza Kościuszki, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: 585 213 750
faks: 585 510 133
e-mail: przetargi@sopot.pl
www: www.sopot.pl

adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.41.IN.2020.BC

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym (windy panoramicznej) wraz z uprzednim demontażem istniejącego dźwigu o napędzie hydraulicznym, w budynku Państwowej Galerii Sztuki (PGS) w Sopocie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym (windy panoramicznej) w istniejącym szybie windy, przeszklonym od strony ulicy zgodnie z PN-EN 81,20/50. 2) Demontaż istniejącego dźwigu hydraulicznego wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów istniejącej windy hydraulicznej dla wykonania nowej windy (np. konstrukcji kabiny) - po dokonaniu ich modernizacji i dostosowaniu do nowych warunków pracy windy - elementy te muszą uzyskać zgodność z normą PN-EN-81-20/50. 3) Montaż nowego, kompletnego dźwigu osobowego (windy panoramicznej) o napędzie elektrycznym o udźwigu 850 kg (dla 10 osób) wraz z robotami towarzyszącymi. 4) Montaż ogrzewania elektrycznego (w podszybiu) oraz klimatyzacji szybu windowego (pod sufitem szybu, z jednostką zewnętrzną na dachu budynku), w celu zapewnienia wymaganych temperatur użytkowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego klimatyzatora (Klimatyzator Kanałowy Sinclair moc 7,800 kW. chłodu. 3- fazowy) jako awaryjny-rezerwowy oraz dodatkowo schładzający szyb windy, w przypadku bardzo wysokich upałów w okresie letnim, nie obciążając głównego klimatyzatora. Aktualnie jednostka wewnętrzna jest zdemontowana (i jest dostępna w budynku PGS) a agregat pozostał na dachu budynku obok szybu windowego. 5) Remont pomieszczenia maszynowni i szybu, w tym: demontaż i utylizacja istniejących urządzeń, które służyły dla obsługi dźwigu hydraulicznego, naprawa i malowanie ścian i sufitu, w maszynowni także ułożenie nowej wykładziny PCV na posadzce typu Tarket (homogenicznej). Uwaga: – zasilanie istniejącej windy hydraulicznej: YKY żo 5x35; 22,5 kW; zabezpieczenie 63 A. (jest doprowadzone z rozdzielni budynku do pomieszczenia maszynowni zlokalizowanej na 3 piętrze, w pomieszczeniu przylegającym do szybu windy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 42.41.90.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 350000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Techwind Jan Rutkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Banino
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Dąbrowa 6
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 251970.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 251970.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 564447.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.