eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie nr 510418349-N-2021 z dnia 2021-02-23 r.
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.:

Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 604522-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89001155000000, Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 746 643 850, 74 66 43 851
faks: 746 643 862
e-mail: kramnik@ksiaz.walbrzych.pl, zamowieniapubliczne@ksiaz.walbrzych.pl
www: www.ksiaz.walbrzych.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Spółka gminna (100%)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/17/10/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia oraz monitoring przeciw pożarowy i wizyjny na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz całodobowa ochrona osób i mienia oraz monitoring wizyjny terenu Palmiarni w Wałbrzychu;
b) Szacunkowa liczba godzin niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 99.600 w tym 12.000 godzin wymienionych w pkt.c2) poniżej, niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu.
c) W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gotowości i wykonania na wniosek Zamawiającego wzmocnienia osobowego ochrony w sytuacjach nieprzewidzianych lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby m.in. ochrony imprez o charakterze niemasowym, poprzez utworzenie dodatkowego posterunku ochrony fizycznej lub wzmocnienia osobowego istniejącego posterunku ochrony;
c1) wzmocnienie takie następuje każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 5 dni przed planowaną zmianą, na podstawie uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym;
c2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zdolności do realizacji wskazanego powyżej wzmocnienia osobowego ochrony lub utworzenia nowego posterunku lub ochrony imprez w wymiarze dodatkowych 12.000 roboczogodzin w całym okresie, na jaki udzielane jest zamówienie. Liczbę godzin, o której mowa powyżej, należy uwzględnić przy kalkulowaniu ceny oferty.
d) Zamawiający w rozliczeniu z Wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
a) ochrony osób oznaczającej działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenach i w obiektach objętych ochroną;
b) dozoru i ochrony mienia w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt.3.3. wraz z rzeczami znajdującymi się wewnątrz budynków, w tym wystawami i eksponatami (również muzealnymi) oraz nasadzeniami – zarówno trwałymi, jak i sezonowymi, oznaczającym działania ochrony zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, takim w szczególności jak: kradzieże z włamaniem, napady rabunkowe, akty wandalizmu, zamachy terrorystyczne, a także działania przeciwdziałające powstawianiu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony:
c) monitoringu przeciwpożarowym oznaczającym identyfikację zagrożeń pożarowych w budynku Zamku za pomocą systemu przeciwpożarowego SAP i telewizji dozorowej, reagowaniu na sygnały pożarowe oraz monitoringu centralki dozorowo - rejestracyjnej dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku;
d) monitoringu wizyjnym terenu wewnętrznego i zewnętrznego obu posesji wskazanych w pkt. 3.3. poniżej oznaczającym obserwację zespołu monitorów oraz podjęcie działań określonych w procedurach wewnętrznych,
e) działania grupy interwencyjnej w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt. 3.3, oznaczających działanie co najmniej dwóch pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu sygnału – wezwania realizują zadanie ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu i działających w zakresie dopuszczalnym prawem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1782840.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: MAKROPOL Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zacisze 8
Kod pocztowy: 60-831
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1782840.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1782840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2409324.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.