eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie nr 510418347-N-2021 z dnia 2021-02-23 r.
Miasto i Gmina Pleszew:

Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 770760-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Pleszew, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, Rynek 1, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: (062) 74 28 300
faks: (062) 74 28 301
e-mail: umgpleszew@pleszew.pl
www: https://bip.pleszew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie” w następującym zakresie:
Etap I – Rozbudowa kanalizacji deszczowej
- roboty ziemne – 173,553 m3,
- demontaż studni rewizyjnych – 1 kpl.,
- podbudowa studni – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm – 1,800 m2,
- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem=50cm – 6 szt.,
- studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelką – 1 szt.,
- kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewn. 160 mm – 15,500 m,
- kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewn. 315 mm – 154,910 m,
- próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm – odcinek 1 prób,
Etap II – Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie od km 0+000 do km 0+268,07
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 2,5MPa grubości 15 cm – 38,690 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5mm –1 314,890 m2,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 314,890 m2,
Etap III – Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie od km 0+268,07 do km 0+365,67
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 2,5MPa grubości 15 cm – 351,620 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5mm – 351,620 m2,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 351,620 m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 468325.14 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowy Olesiec 1
Kod pocztowy: 63-313
Miejscowość: Chocz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 386531.57

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 386531.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 537510
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.