eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie nr 510418346-N-2021 z dnia 2021-02-23 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.:

Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 773887-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 60317799000000, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: (081) 8552096
faks: 818 552 096
e-mail: pgk@pgk.lub.pl
www: www.pgk.lub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DRI.261.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie grobów z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych oraz płyt betonowych, na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie przy ul. Gazowej:
1)budowa 31 sztuk grobów jednomiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
2)budowa 30 sztuk grobów dwumiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
3)budowa 4 sztuk grobów urnowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
3.2. Szczegółowy zakres robót określają:
1)dokumentacja techniczna grobów z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej dla grobów 1, 2 miejscowych i urnowych;
2)schemat montażu grobów urnowych oraz 1 i 2 miejscowych z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej;
3)rysunki konstrukcyjne prefabrykatów;
4)przedmiar/kosztorys grobów 1, 2 miejscowych oraz urnowych z gotowych elementów prefabrykowanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.21.54.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
z zastosowaniem procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 130081.30 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz
Email wykonawcy: poczta@trykacz.pl
Adres pocztowy: Łucka 139
Kod pocztowy: 21-100
Miejscowość: Lubartów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 174828.71

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 174828.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 174828.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.