eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-22

Ogłoszenie nr 510418130-N-2021 z dnia 2021-02-22 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 767244-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540549200-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 225720366, 225720373
faks: 225720363
e-mail: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
www: https://wum.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AEZ/S-100/20200

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale 10 części, zwanych dalej Pakietami: Pakiet 1: Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt., Pakiet 2: Spektrometr z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 3: Wytrząsarka z platformą uniwersalną - 1 szt.; Pakiet 4: Termomikser z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 5: Suszarka laboratoryjna - 1 szt., Pakiet 6: Wagi laboratoryjne - 2 szt., Pakiet 7: Wirówka do płytek PCR - 1 szt., Pakiet 8: Mieszadło magnetyczne - 1 szt.,Pakiet 9: Łaźnia wodna - 1 szt., Mini lodówka - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.10 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 38.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Pakiet 10

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.); w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.