eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonna › DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2021-2022Ogłoszenie z dnia 2021-02-22

Ogłoszenie nr 510418127-N-2021 z dnia 2021-02-22 r.
Gmina Jabłonna:

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2021-2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 62955-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jabłonna, krajowy numer identyfikacyjny 13270442000000, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 767 73 32
faks: 22 774 38 34
e-mail: przetargi@jablonna.pl
www: http://ug.jablonna.ibip.pl/public
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2021-2022

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.37.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Część 1 (Zadanie 1) - wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów na zajęcia szkolne i pozaszkolne do szkół gminnych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna;
2) Część 2 (Zadanie 2) - wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenie uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jabłonna do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie z zapewnieniem opiekuna, pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z odebraniem i odwiezieniem dzieci zamieszkałych we wsiach: Jabłonna - Skierdy-Rajszew- Boża Wola -Janówek Drugi- Dąbrowa Chotomowska-Chotomów;
3) Część 3 (Zadanie 3) - wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli i szkół w Warszawie, pojazdami dostosowanym do przewozów osób z niepełnosprawnościami, z zapewnieniem opiekuna, wg podanych tras:
a) Chotomów, ul. Pogodna –Jabłonna, ul. Sadowa, ul. Marmurowa - Warszawa, ul. Kordeckiego 54, Plac Trzech Krzyży 4/6, ul. Twarda 8/12;
b) Jabłonna, ul. Pańska, ul. Szkolna – Warszawa, ul. Skuterowa 9, ul. Majorki 25.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 60.10.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów na zajęcia szkolne i pozaszkolne do szkół gminnych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 628271.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 534763.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 521327.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 534763.94
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dowożenie i odwożenie uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jabłonna do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, z zapewnieniem opiekuna, pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 113880.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 124882.56

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 115106.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 124882.56
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Wykonywanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli i szkół w Warszawie, pojazdem dostosowanym do przewozów osób z niepełnosprawnościami, z zapewnieniem opiekuna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 163462.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 221389.03

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 221389.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 252338.45
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.