eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie od 01-04 2021 do 31-03-2022 roku.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-18

Ogłoszenie nr 510416974-N-2021 z dnia 2021-02-18 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie od 01-04 2021 do 31-03-2022 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 768960-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, krajowy numer identyfikacyjny 000027542, Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 32 2380316, 3280200
faks: 322 316 933
e-mail: aleksandra.richter@imn.gliwice.pl, barbarap@imn.gliwice.pl
www: www.imn.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Instytut Badawczy Sieci

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie od 01-04 2021 do 31-03-2022 roku.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI/70/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach w okresie 01 kwietnia-2021 roku do 31 marca 2022 roku
2.2 Warunki techniczne :
• Punkt poboru energii Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5 ; 44-100 Gliwice
• Moc umowna:
o Przyłącze nr 1 ( licznik nr 95835231 ) 450 kW
o Przyłącze nr 2 ( licznik nr 95835201 ) 300 kW
• Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej 2000 MWh
• Taryfa OSD dla obszaru gliwickiego: B21 – jednostrefowa taryfa ze stałą stawką niezależnie od godziny i dnia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 09.31.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 850852.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: karolina.kowal@tauron.pl
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 2
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1209621.36

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1209621.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1209621.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.