eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Usługi mechaniczno-spawalnicze i remontowe przy urządzeniach instalacji produkcyjnej Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-02

Ogłoszenie nr 510411194-N-2021 z dnia 2021-02-02 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy:

Usługi mechaniczno-spawalnicze i remontowe przy urządzeniach instalacji produkcyjnej Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 766600-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 27542000330000, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 768 505 500
faks: 768 505 501
e-mail: inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi mechaniczno-spawalnicze i remontowe przy urządzeniach instalacji produkcyjnej Zakładu Materiałów Ściernych w Głogowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZMŚ/05/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w trybie zwykłym oraz w trybie przyspieszonym / awaryjnym prac remontowych, mechaniczno – spawalniczych przy urządzeniach instalacji do produkcji ścierniwa, składającej się z:
 suszarni obrotowych;
 przenośników taśmowych;
 zbiorników magazynowych;
 przesiewaczy;
 wentylatorów;
 konstrukcji pomocniczych
Wielkość zamówienia:
- dla trybu zwykłego: do 8000 roboczogodzin (średnio 1000 roboczogodzin kwartalnie)
- dla trybu przyspieszonego/awaryjnego: do 2880 roboczogodzin (średnio 360 roboczogodzin kwartalnie).

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 50.53.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 356560.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zinstal Bis sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Batorego 126 A
Kod pocztowy: 65-735
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 438568.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 438568.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 438568.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.