eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-01-12

Ogłoszenie nr 510400162-N-2021 z dnia 2021-01-12 r.
Burmistrz Miasta:

utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 768276-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15139839100000, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 34 3530100
e-mail: inwestycje@lubliniec.pl
www: https://lubliniec.eu/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ.271.00017.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Lublińca obejmujących między innymi:
1) oczyszczanie ulic o łącznej długości ok. 60 420 mb (oczyszczanie i wywóz nieczystości – zmiotek - tj. śmieci, błota, ziemi z drogi i pasa drogowego również po zimie)
2) oczyszczenie chodników, placów i alejek spacerowych o łącznej powierzchni 141 384 mkw. (oczyszczanie i wywóz nieczystości – zmiotek - tj. śmieci, błota, ziemi z chodników i placów),
3) utrzymanie zieleni w pasach zieleni ulicznej o łącznej powierzchni ok. 115 680 mkw. (pielęgnacja, koszenie, wywóz)
4) opróżnianie oraz doraźne oczyszczanie koszy ulicznych wraz utrzymaniem czystości w miejscu ustawienia koszy, zamiatanie śmieci wysypanych poza kosze, liczba koszy: ok. 479 szt.,
5) dostawa i montaż nowego kosza ulicznego w ilości 1 szt.,
6) oczyszczanie 13 przystanków autobusowych oraz 22 słupów i tablic ogłoszeniowych,
7) wykonanie prac dodatkowych w tym m.in. likwidacja dzikich wysypisk, oczyszczanie boiska sportowego Unia, obsługa imprez plenerowych (ustawianie i opróżnianie pojemników na odpady), usuwanie konarów i gałęzi z ulic i pasów drogowych po wichurach i innych zdarzeniach atmosferycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.61.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 383815.60 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: FCC Lubliniec Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 5
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 479678.97

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 479678.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 546978.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.